با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
منحنی یادگیری و سطوح فناوری در بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران

محمد علی فیض پور؛ مرجان حبیبی

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1397، صفحه 7-22

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.18408.1022

چکیده
  در ادبیات اقتصاد صنعتی،ارتباط مقدار تولید با هزینه‌هایی که برای تولید آن میزان محصول صرف می‌شود را می‌توان باعنوان منحنی یادگیری بیان کرد. این در حالی است که براساس ادبیات موجود، یادگیری در میان صنایع متفاوت بوده و علاوه بر آن، می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر سطح فناوری صنعتی قرار گیرد. بر این اساس و باتوجه به نبود چنین مطالعاتی ...  بیشتر

تبیین و ارزیابی شاخص‌های اولویت‌گذاری پروژه‌های صنعتی به منظور برنامه‌ریزی بهینه در اقتصاد

علی رجب زاده؛ احمد رضا قاسمی؛ عادل آذر؛ روح ا لله حسینی

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1397، صفحه 23-44

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.28952.1064

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تجزیه و تحلیل معیارهای اولویت‌گذاری و انتخاب پروژه‌های صنعتی است. جامعة آماری پژوهش حاضر مدیران، خبرگان و کارشناسان صنعت می‌باشد و ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه است که تعداد 50 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و در نهایت 21 پرسشنامه جمع‌آوری گردید و در بخش مصاحبه با 19 نفر از خبرگان و صاحب نظران صنعت مصاحبه ...  بیشتر

بررسی اثرات درجة انحصار بازار بر سودآوری سیستم بانکداری ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفة توزیعی

رضا یوسفی حاجی اباد

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1397، صفحه 45-56

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.16915.1010

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات درجة انحصار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران است. برای این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفة توزیعی(ARDL)، اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری، در سال‌های 1389-1376 ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطة تعادلی بلندمدت بین عملکرد سیستم بانکداری و متغیرهای ...  بیشتر

محتوی فناوری، پیچیدگی و شدت عوامل تولید آشکار شده در صادرات ایران

ناصر الهی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ حسن ثاقب

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1397، صفحه 57-70

چکیده
  هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل محتوی فناورانه، تغییر پیچیدگی سبد صادراتی و عوامل تولید تجسم یافته در صادرات ایران است. برای این منظور از روش لال(2000) برای تشریح ترکیب فناورانه صادرات، روش هاسمان، هوآنگ و رودریک (2007) برای برآورد تغییرات پیچیدگی صادرات و روش شیروتی و همکاران(2010) برای تعیین شدت عوامل تولید تجسم یافته در صادرات استفاده شده ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر نابرابری دستمزد بخش صنعت در ایران

یونس گلی؛ سهراب دل انگیزان

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1397، صفحه 71-86

چکیده
  یکی از عوامل موثر بر پویایی اقتصاد، پرداخت دستمزد متناسب با بهره‌وری‌ است. درصورتی که نابرابری دستمزد ناشی از عواملی غیر از بهره‌وری باشد، زیان‌هایی بر اقتصاد تحمیل می‌شود. به همین دلیل،مطالعة حاضر با استفاده از داده‌های بودجه-خانوار مرکز آمار برای دورة زمانی 1384 تا 1393 و مدل‌های تجزیه اکساکا-بلیندر و ماچادو-متا به تحلیل نابرابری ...  بیشتر

بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه

فاطمه ژولانزاد؛ وحید بخردی نسب؛ مهدی عرب صالحی

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1397، صفحه 87-106

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.25229.1055

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه است. بدین منظور نمونه‌ای مشتمل بر 175 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی پنج ساله (1394- 1390) انتخاب گردید. شرکت‌های مذکور نخست بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) به دو گروه کلی (شرکت‌هایی با رقابت زیاد و کم) و سپس هر یک ...  بیشتر