با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

یکی از عوامل موثر بر پویایی اقتصاد، پرداخت دستمزد متناسب با بهره‌وری‌ است. درصورتی که نابرابری دستمزد ناشی از عواملی غیر از بهره‌وری باشد، زیان‌هایی بر اقتصاد تحمیل می‌شود. به همین دلیل،مطالعة حاضر با استفاده از داده‌های بودجه-خانوار مرکز آمار برای دورة زمانی 1384 تا 1393 و مدل‌های تجزیه اکساکا-بلیندر و ماچادو-متا به تحلیل نابرابری دستمزد و تعیین سهم تبعیض و تفاوت بهره‌وری در شکاف دستمزد بخش صنعت می‌پردازد.  شواهد نشان می‌دهد که نابرابری دستمزد کاهش یافته ولی سهم تبعیض دستمزد افزایش و سهم تفاوت بهره‌وری کاهش یافته است. نتایج نشان می‌دهدکه رانت موجود در بنگاه‌ها تعیین کنندة دستمزد بوده و بهره‌وری نقش چندانی در تعیین دستمزدنداشته است.درواقع، کاهش نقش سرمایة انسانی در تعیین نابرابری دستمزد به سه دلیل رخ داده است:کاهش کیفیت سرمایة انسانی، متناسب نبودن تحصیلات با فعالیت‌های تولیدی در بخش صنعت، و نبود ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت.

کلیدواژه‌ها

فلاحتی، علی، گلی، یونس و حسین گلی (1394)، "آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی". اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، ش 9، صص 232-211.
کردبچه، حمید و علی سوری (1390)، "منابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایران". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، ش 2، صص 49-27.
کشاورز حداد، غلامرضا، گلی، یونس و محمدرضا عابدین مقانکی (1393)، "اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، ش3، صص 676-647.
مرکز آمار ایران ، بودجه خانوار 1384-1393
 Azam, M. (2012).“Changes in wage structure in urban India, 1983–2004: A quantileregression decomposition”. World Development40(6), 1135-1150.
 Becker, G. S. (1975). “Front matter, human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education”. In Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Second Edition (pp. 22-0). NBER.
 Bergman, B. (1974). “Occupational segregation, wages and profits when employers discriminate by race and sex”. Eastern Economic Journal1(1-2), 103-110.
 Breen, R., & Garcia-Penalosa, C. (2002).“Bayesian learning and gender segregation”. Journal of Labor Economics20(4), 899-922.
 Earraes, R. D. A., Menezes, F. L. S., &Simonassi, A. G. (2014).“Earning differentials by occupational categories: Gender, race and regions”. EconomiA15(3), 363-386.
 Lovász, A. (2008). “Competition and the Gender Wage Gap: New Evidence from Transitional Linked Employer-Employee Data”. Central European University, manuscript.
 Machado, J. A., & Mata, J. (2005).“Counterfactual decomposition of changes in wage distributions using quantile regression”. Journal of applied Econometrics20(4), 445-465.
 Mincer, J (1974).“Progress in Human Capital Analyses of the Distribution of Earnings”.National Bureau of Economic Research Working Paper No. 53.
 Morikawa, M. (2016).“A comparison of the wage structure between the public and private sectors in Japan”. Journal of the Japanese and International Economies39, 73-90.
 Oaxaca, R. (1973). “Male-female wage differentials in urban labor markets”. International economic review, 693-709.
Pereira, J., &Galego, A. (2011).“Regional wage differentials in Portugal: Static and dynamic approaches”. Papers in Regional Science90(3), 529-548.
 Phelps, E. S. (1972). “The statistical theory of racism and sexism”. The american economic review62(4), 659-661.
 Quheng, D. (2007). “Earnings Differential between Urban Residents and Rural Migrants: Evidence from Oaxaca-Blinder and QuantileRegression Decompositions” [J]. Chinese Journal of Population Science2, 8-16.
 Williams, R. M. (1987). “Capital, competition, and discrimination: a reconsideration of racial earnings inequality”. Review of Radical Political Economics19(2), 1-15.
 Zhu, R. (2016). “Wage differentials between urban residents and rural migrants in urban China during 2002–2007: A distributional analysis”. China Economic Review37, 2-14.