با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات درجة انحصار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران است. برای این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفة توزیعی(ARDL)، اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری، در سال‌های 1389-1376 ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطة تعادلی بلندمدت بین عملکرد سیستم بانکداری و متغیرهای اقتصادی تمرکز، ریسک و تورم است، به‌طوری که ثبات تابع عملکردی سیستم بانکی در ایران را تأیید می‌کند. در مجموع نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد سطح تمرکز و ساختار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری ایران اثرات مثبتی داشته است. همچنین، افزایش سطح ریسک و تورم، موجب تضعیف عملکرد سیستم بانکی شده است. ضریب تعدیل محاسبه شده در الگوی عملکردی سیستم بانکداری 25 درصد بوده، که به معنای کندی سازوکار تعدیل در بازار سیستم بانکداری است.

کلیدواژه‌ها

تشکینی، احمد (1383). اقتصادسنجی کاربردی به کمکMicrofit، انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
خدادادکاشی، فرهاد (1389)، اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد)، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
خدادادکاشی، فرهاد و امید جعفری (1391)، بررسی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 52.
خدادادکاشی، فرهاد و محمدرضا حاجیان (1393)، "محاسبۀ قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1389-1380"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 4، شماره 15.
 دهقان دهنوی، محمدعلی؛ حسینی نسب؛ سیدابراهیم و کاظم یاوری (1390)، ارتباط ساختار بازار و کارایی با سودآوری در صنعت بانکداری ایران، فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، دوره3، شماره 6.
قندی نژاد، مرجانه (1385)، بررسی ساختار (اندازه‌گیری تمرکز) صنعت بانکداری ایران و هزینه‌های اجتماعی انحصار آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات.
یوسفی، محمدقلی (1382)، اقتصاد صنعتی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
Allen, Franklin and Gale, Douglas (2004). Competition and Financial Stability, Journal of Money, Credit, and Banking, No 36.
Beck T.; DemirgucKunt, A. and R. Levine (2006). “Bank Concentration, Competition and Crises: First Results”, Journal of Banking and Finance, 30(5), pp. 1581-1603.
Delis, M. and Kokas, S. and S. Ongena (2015). Bank Market Power and Firm Performance, Working Paper, University of Surrey.
Jimenez, G.; Lopez, J. and J. Saurina (2007). How Does Competition Impact Bank Risk Taking? Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper.
 
Mora, R.G. and E.S. Villarreal (2009), Profitability, Concentration and Efficiency in the Mexican Banking Indu Practice of Econometrics, John Wiley and Sons.
Seelonatha, L.A. (2010). “Market Structure, Efficiency and Performance of Banking Industry in Serilanka”, Australian, pp. 1-12.
Simatele, M. (2015). “Market Structure and Competition in the South African Banking Sector”, Procedia Economics and Finance. No.30, pp.825–835.