با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکترا اقتصاد، دانشگاه ایالتی کانزاس، کانزاس، آمریکا

چکیده

در ادبیات اقتصاد صنعتی،ارتباط مقدار تولید با هزینه‌هایی که برای تولید آن میزان محصول صرف می‌شود را می‌توان باعنوان منحنی یادگیری بیان کرد. این در حالی است که براساس ادبیات موجود، یادگیری در میان صنایع متفاوت بوده و علاوه بر آن، می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر سطح فناوری صنعتی قرار گیرد. بر این اساس و باتوجه به نبود چنین مطالعاتی در ایران، پژوهش حاضر می‌کوشد تا تأثیر سطوح مختلف فناوری بر یادگیری در صنایع تولیدی ایران را بررسی کند. بدین منظور، مدل لگاریتم خطی و تابع هزینۀ کاب‌داگلاس تلفیق شده و از تعریف OECD از طبقه‌بندی صنایع برحسب سطوح فناوری استفاده شده است. نتایج نشان‌ می‌دهدکه بیشترین یادگیری متعلق به صنایع با فناوری برتر است و از نظر سیاست‌گذاری، توجه به این صنایع ضروری است. همچنین، نرخ یادگیری بالاتر در صنایع مذکور قادر است برخی از هزینه‌های اولیۀ آن‌ها را پوشش دهد. ازاین‌رو، توجه به یادگیری لازمۀ سیاست‌گذاری توسعه صنعتی است.

کلیدواژه‌ها

Airframe Production”, Econometrica, No. 31, pp. 679-693.
Anzanello, M. J. and F.S. Fogliatto (2011), “Selecting the Best Clustering Variables for Grouping Mass-customized Products Involving Workers' Learning”, International Journal of Production Economics, 130(2), pp. 268-276.
Balasubramanian, N. and M.B. Lieberman (2010), “Industry learning environments and the heterogeneity of firm Performance”, Strategic Management Journal, 31(4), pp. 390-412.
Clarke, A. (2008), Learning-by-doing and Productivity Dynamics in Manufacturing, University of Melbourne.
Fellner, W. (1969), “Specific Interpretations of Learning by Doing”, Journal of Economic Theory, 1(2), pp. 119-140.
Franceschini, F. and M. Galetto (2002), “Asymptotic Defectiveness of Manufacturing Plants: An Estimate Based on Process Learning International”, Journal of Production Research, 40(3), pp. 537-545.
Heng, T. M. (2010), “Learning Curves & Productivity in Singapore Manufacturing Industries”, Paper presented at the Second Annual Conference of the Academic Network for Development in Asia (ANDA), Phnom Penh, Cambodia.
Hirshleifer, J. (1962), “The firm's Cost Function: A Successful Reconstruction?”, Journal of Business, 35 (3), pp.235-255.
Im, K. S.; Pesaran, M H. and Y. Shin (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115(1), pp. 53-74.
Javaheri, A. S. (2007), “The Source of Cost Advantage in Selected INDIAN Manufacturing Industries”, Iranian Economic Review, (19), pp. 89-104.
Johnson, C. (1982), MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy: 1925-1975, Stanford University Press.
Klenow, P. J. (1998), “Learning Curves and the Cyclical Behavior of Manufacturing Industries”, Review of Economic Dynamics, 1(2), pp. 531-550.
Levin, A.; Lin, C. F. and C.S.J. Chu (2002), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties”, Journal of Econometrics, 108(1), pp.1-24.
Lieberman, M. B. (1987), “The Learning Curve, Diffusion, and Competitive Strategy”, Strategic Management Journal, 8(5), pp. 441-452.
Lincoln, E. J. (1988), Japan, facing economic maturity, Brookings Institution Press.
Morishima, M. (1982), Why has Japan Succeeded?Western technology and the Japanese ethos, Cambridge University Press.
Pramongkit, P.; Shawyun, T. and B. Sirinaovakul (2000), “Analysis of Technological Learning for the Thai Manufacturing Industry”, Technovation, 20(4), pp. 189-195.
Sheshinski, E. (1967), “Tests of the learning by doing hypothesis”, The Review of Economics and Statistics, pp.568-578.
Stobaugh, R.B. and P.L. Townsend (1975), “Price Forecasting and Strategic Planning: the Case of Petrochemicals”,  Journal of Marketing Research, pp. 19-29.
Takahashi, N. (2013), “Jumping to Hasty Experience Curves”, Annals of Business Administrative Science, 12(2), pp. 71-87.
Wright, T. P. (1936), “Factors Affecting the Cost of Airplanes”, Journal of the Aeronautical Sciences (Institute of the Aeronautical Sciences), 3(4), pp. 122-128.