با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی تأثیر خصوصی بودن بنگاه‌ها بر سودآوری در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

علی دهقانی؛ زکیه استادی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1397، صفحه 13-24

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.24369.1053

چکیده
  مطالعة حاضر، تأثیر شدّت مالکیت خصوصی بر شدّت سودآوری در صنایع موادغذایی و آشامیدنی در هر کد چهار رقمی ISIC در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران را  بررسی می­کند.  بدین منظور، داده­ها و اطلاعات صنایع ده نفر کارکن و بیشتر به صورت ترکیبی در سال­های 1392-1382 با جامعة آماری 23 کد چهار رقمی ISIC استفاده شده است. شدّت سودآوری به­عنوان متغیر ...  بیشتر

ارزیابی همزمان متغیرهای عمده بازار سهام و بیکاری: مورد صنعت ایران

منیره دیزجی؛ آرش کتابفروش بدری

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1397، صفحه 25-38

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.39474.1103

چکیده
  بازار سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته ای در تقویت رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار دارد. با توجه به این مهم، این مطالعه با استفاده از روش VECM به ارزیابی و تحلیل رابطه بین متغیرهای عمده بازار سهام و نرخ بیکاری ایران با تاکید بر بخش صنعت در دوره زمانی 1375 تا 1396 به صورت فصلی پرداخته ...  بیشتر

بررسی تأثیر پذیری عملکرد صنایع از سیاست‌های رقابتی با تأکید بر درجه رقابتی آنها (مطالعه موردی صنایع ایران)

سیاوش جانی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1397، صفحه 39-50

https://doi.org/10.30473/indeco.2018.17641.1017

چکیده
  در این مطالعه تأثیر سیاست‌های رقابتی که به طور عمده در قالب آزاد سازی تجاری و خصوصی‌سازی در ایران اجرا گردیده، بر رشد بهره‌وری صنایع با تأکید بر درجه رقابت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده اثر گذاری سیاست‌های رقابتی بر عملکرد صنایع متأثر از درجه رقابتی بازار  است. بررسی این موضوع در صنایع کارخانه‌ای ایران ...  بیشتر

تأثیر محبوبیت شرکت بر هزینه سرمایه

وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانژاد

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1397، صفحه 51-60

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.31067.1071

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر محبوبیت شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی بازه زمانی 1385 تا 1392 بوده و حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 117 شرکت می‌باشد. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردین ...  بیشتر

بررسی اثر اشتغال صنعتی بر نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه وتوسعه یافته

علیرضا شکیبایی؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا سلمانی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1397، صفحه 61-78

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.47492.1113

چکیده
  هدف این مقاله بررسی اثر اشتغال صنعتی بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. نمونه مورد بررسی شامل 18کشور توسعه یافته و 19 کشور درحال توسعه از سال 1999 تا2017 با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل پویا می‌باشد. بررسی نتایج نشان می‌دهد که اشتغال صنعتی به طور قابل توجهی با نابرابری درآمد مرتبط است. به عبارت دیگر کاهش اشتغال ...  بیشتر

مکان و بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی ایران

محمدعلی فیض‌پور؛ علی شمس اسفندآبادی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1397، صفحه 79-96

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.33332.1081

چکیده
  پژوهش حاضر می‌کوشد تا با استفاده از عوامل موثر بر بهره‌وری صنعتی در استان‌های ایران که در این مطالعه به ویژگی‌های بنگاه، ویژگی‌های شاغلان و ویژگی‌های مخارج تقسیم شده است، تمایزات مکانی در بهره‌وری صنعتی را در دوره زمانی 1393-1382 بررسی نماید. در همین راستا، برای محاسبه بهره‌وری صنعتی استان‌ها از شاخص بهره‌وری دیویژیا و برای سنجش ...  بیشتر