با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

 اهدافی که نشریه دنبال می کند عبارتست از:

1-توسعه دانش نظری و کاربردی اقتصاد صنعتی در ایران.

2- تبادل نتایج پژوهش های کاربردی و نظری بین اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان .

3- طرح موضوعات جدید در حوزه اقتصاد صنعتی .

4- ارائه نتایج پژوهش های کاربردی برای بهبود تصمیم سازی در حوزه تدوین سیاست های عمومی ، صنعتی و رقابتی.

5-تشویق پژوهشگران و دانشجویان به مطالعات خرد اقتصادی.

 

 

خط مشی و راهبرد این نشریه درقالب موارد زیر مطرح می گردد:

1- انتشار پیوسته مقالات کاربردی وبنیادی مستخرج از پایان نامه ها ورساله ها و پژوهشهای اصیل در حوزه اقتصاد صنعتی .

2-تاکید بر انتشار مقالاتی که مسئله رقابت و انحصار در اقتصاد ایران و بازار های صنعتی را بررسی می کنند و قادر به ارائه راه حل می باشند.