با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

اهداف و مأموریت ها 

فصلنامه اقتصاد صنعتی به صورت دسترسی آزاد و داوری ناشناس توسط دانشگاه پیام نور منتشر می شود. هدف اصلی از انتشار این فصلنامه این است که زمینه لازم برای آگاهی و تبادل نظر اساتید ، پزوهشگران و دانشجویان ایرانی علاقه مند به پیشرفت های اخیر در شاخه اقتصاد صنعتی را فراهم سازد . همچنین تشویق مطالعات بین رشته ای اقتصاد و حقوق با هدف ارتقای کارایی در تدوین قوانین رقابتی و ضد انحصار و تنظم اقتصادی در زمره اهداف این فصلنامه می باشد.  بر این اساس این فصلنامه نتیجه پژوهش های اصیل در تمامی شاخه های اقتصاد مرتبط با  ساختار ، رفتار و عملکرد بازارها، رقابت، انحصار ، تنظیم اقتصادی و قوانین رقابتی را منتشر می کند

  .