با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اندازه‌گیری صرفه‌های ناشی از مقیاس در صنعت برق ایران: مورد نیرو گاه‌های حرارتی

حمیدرضا حری؛ زین العابدین صادقی؛ سعیده رضایی نژاد

دوره 2، شماره 6 ، دی 1397، صفحه 13-24

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.49964.1117

چکیده
  این مقاله به عنوان یک پژوهش کاربردی، به دنبال اندازه‌گیری صرفه‌های ناشی از مقیاس، در صنعت برق ایران طی دوره 93-1387 به تفکیک نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ است. نتایج حاصل از این پژوهش وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس را برای تمامی نیروگاه‌ها در صنعت برق ایران تأیید کرده است. به طوری که متوسط بازده ...  بیشتر

به‌کارگیری روش DANP در سنجش تعاملات بین بخشی و نظام اولویت‌های اقتصادایران

داوود منظور؛ سجاد رجبی؛ محمد عندلیب؛ وحید کدخدامرادی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1397، صفحه 25-48

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.40299.1105

چکیده
  در این مقاله با استفاده از روش DANP به بررسی تعاملات میان بخشی فعالیت­های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده سال1390 در 15 بخش، پرداخته­شده ­است. نتایج بیانگر آن است که بالاترین تعامل را بخش «صنایع با فناوری متوسط» دارد. بالاترین ضریب نفوذ یا اثر خالص را بخش «صنایع با فناوری متوسط» در تعاملات بین بخشی اقتصاد نشان ...  بیشتر

اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های توزیع برق ایران در راستای تنظیم اقتصادی بازار برق ایران

محمد اوشنی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1397، صفحه 49-70

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.50950.1123

چکیده
  توزیع و انتقال برق در زمره انحصار‌های طبیعی بویژه از نوع محلی می‌باشد. این فعالیت در اکثر کشور ها توسط نهاد تنظیم کننده تحت نظم قرار می‌گیرد. سقف قیمت یکی از روش‌های تنظیم می‌باشد که بر انگیزه بنگاه ها تأکید دارد. در رویکرد سقف قیمت ، تنظیم کننده تلاش می‌کند با فراهم کردن محرک هایی ، بهره وری و کارایی بنگاه و بخش برق افزایش یابد. بر ...  بیشتر

بررسی اثرات آستانه‌ای بدهی‌های دولت به ‌نظام بانکی بر رشد اقتصادی در ایران

زینب بارانی؛ پرویز سعیدی؛ بهرام غنی زاده؛ مجید نصیری

دوره 2، شماره 6 ، دی 1397، صفحه 71-88

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.37092.1091

چکیده
  رشد اقتصادی مستمر یکی از مهم ترین شاخص‌های ثبات اقتصادی هر کشوری تلقی می­شود. رشد بدهی دولت به‌نظام بانکی در ایران نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش داده است. به دلیل اهمیت موضوع، این پژوهش تأثیر آستانه‌ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی بر رشد اقتصادی را در ایران طی دوره زمانی 1395- 1360 بررسی نموده است. اطلاعات این ...  بیشتر

برآورد و پیش‌بینی تقاضای گازوییل در بخش حمل‌ونقل با استفاده از روش PLSR

حسن تحصیلی؛ یوسف محنت فر؛ محمد جواد گرجی پور

دوره 2، شماره 6 ، دی 1397، صفحه 89-105

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.38966.1100

چکیده
  تأمین انرژی یکی از مهمترین زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است و به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه‌ریزی توسعه مطرح گردیده است. تابع تقاضای گازوییل نیز در بخش حمل ونقل بازتاب و نمایان­گر احتیاجات مصرف­کنندگان انرژی از این سیستم می­باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی(PLSR) به برآورد و پیش­بینی ...  بیشتر

سنجش اثرات سهم بازاری و تعداد شعب بر سودآوری بانک‌ها

مهدی زینالی؛ فرزاد رحیم زاده؛ سیامک شکوهی فرد

دوره 2، شماره 6 ، دی 1397، صفحه 105-118

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.37323.1094

چکیده
  این مقاله قصد دارد تا تأثیر سهم بازاری بانک‌ها و تعداد شعب آن بر سودآوری بانک‌های منتخب ایران را مطالعه کند. برای این کار داده‌ها و اطلاعات مربوط به 11 بانک منتخب کشور در دوره زمانی 1394-1386 از پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی و ترازنامه­های آن‌ها استخراج شده و مدل مدنظر با استفاده از روش داده‌های تابلویی برآورد شده است. در این تحقیق از دو ...  بیشتر