با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تأثیرتمرکز صنعتی و نابرابری‌های آموزشی بر بهره‌وری نیروی کار واحدهای صنعتی در ایران

کیومرث شهبازی؛ اکبر پیله ور سلطان احمدی؛ سمیرا پاشائی حیدرانلو

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1397، صفحه 13-28

چکیده
  تمرکز صنعتی که یکی از خصوصیات ساختاری بخش کسب و کار است، به نحوة توزیع بازار بین بنگاه­های تولیدی صنایع مختلف اشاره می­کند. ازاین­رو، این مطالعه تأثیر تمرکز جغرافیایی صنایع و ضریب جینی سطح تحصیلات (به­عنوان شاخص کیفیت آموزشی) بر بهره­وری نیروی کار بخش صنعت، در دورة زمانی 1390-1379 را به­صورت استانی و با استفاده از داده­های ...  بیشتر

کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره MCDMجهت تعیین عوامل موثر بر بهره‌وری کل بخش آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

خسرو علی نژاد؛ رحیم دباغ

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1397، صفحه 29-44

چکیده
  هدف این تحقیق، سنجش و ارزیابی بهره‌وری کل (کارایی و اثربخشی) در شرکت آبفار استان آذربایجان غربی در دورة 1395-1388‌ است. اثربخشی با استفاده از ابزار پرسشنامه و آزمون ANOVA اندازه­گیری و کارایی از طریق انواع هزینه‌ها ارزیابی شده، سپس با مدلAHP  فازی اولویت‌بندی و وزن‌دهی شده‌اند. درنهایت با ترکیب این دو شاخص، میزان بهره‌وری‌ کل محاسبه ...  بیشتر

ارزیابی رفتار انتقال قیمت در صنعت گوشت استان آذربایجان‌شرقی

محمد کلامی؛ حسن شکاری؛ صابر خداوردیزاده

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1397، صفحه 45-58

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.37462.1097

چکیده
  در این مطالعه با استفاده از آمارهای هفتگی قیمت در سال­های 1393-1392، چگونگی انتقال قیمت و رابطة علیت میان سطوح مختلف بازار گوشت گوسفند و گاو در استان آذربایجان­شرقی بررسی شده است. مطابق نتایج آزمون ریشة واحد دیکی فولر تعمیم­یافته، هر دو سری قیمت خرده فروشی و سرمزرعه انباشته از درجة یک هستند و نتایج آزمون هم­انباشتگی جوهانسن جوسیلیوس ...  بیشتر

ارزیابی اثر اعتبارات و تنوع سازی درآمد بر کارایی هزینة بانک‌های ایران

یونس گلی؛ یوسف محنت‌فر

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1397، صفحه 59-72

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.34283.1086

چکیده
  رقابت در سیستم بانکی به واسطه ورود بانک‌های جدید در سال‌های اخیر افزایش یافته است. بنابراین، بانک‌ها برای افزایش سهم بازاری خود سیاست‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند. تنوع سازی درآمدی و رشد اعتبارات از جمله سیاست‌هایی هستند که ممکن است بر کارایی بانک‌ها تاثیرگذار باشند. در همین راستا، مطالعة حاضر با استفاده از اطلاعات بانکی برای ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل اثرتکانه ناشی ازتوسعه بازارهای مالی و مخارج سلامت بر بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت

پروانه کمالی دهکردی؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبدالهی؛ داوود فرهادی سرتنگی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1397، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.38737.1099

چکیده
  در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و ارتقا کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر تأثیر توسعه بازارهای مالی در افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی قابل توجه است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر توسعه بازارهای مالی بر بهره‌وری نیروی کار با استفاده از ...  بیشتر

سنجش پویای ضریب کشش تغییرات حدسی و قدرت بازاری در صنعت چاپ ایران

سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحاقی گرجی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1397، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.37098.1092

چکیده
  در این مقاله ضمن معرفی معیار کشش تغییرات حدسی تلاش می­شود که با بهره­گیری از داده­های فصلی صنعت چاپ ایران طی سالهای 1393- 1375 در سطح کد دورقمی ISIC مرکز آمار ایران نسبت به سنجش و اندازه­گیری پویای قدرت بازاری در این صنعت اقدام شود. بنابراین با استفاده از اطلاعات بخش تقاضا، عرضه و فرایند بهینه­سازی رفتار تولید کننده، تابع سنجش پویای ...  بیشتر