با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه است. بدین منظور نمونه‌ای مشتمل بر 175 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی پنج ساله (1394- 1390) انتخاب گردید. شرکت‌های مذکور نخست بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) به دو گروه کلی (شرکت‌هایی با رقابت زیاد و کم) و سپس هر یک از این دو گروه  کلی، براساس شاخص راهبری شرکتی، به دو گروه فرعی (راهبری شرکتی قوی و ضعیف)  تقسیم شدند. پس از آن، سرعت تعدیل اهرم مالی در هر چهار پرتفوی برازش و نتایج تخمین با یکدیگر مقایسه شد. برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده‌های پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شرکت‌های مورد بررسی در هر چهار پرتفوی با سرعت‌های مختلفی به سمت اهرم‌های هدفشان حرکت می‌کنند. ولی هزینه‌های این تعدیل به مدیران اجازه نداده تا در شرایطی که بازار رقابتی است، نسبت اهرم مالی شرکت را تغییر دهند. تاخیر در سرعت تعدیل اهرم‌مالی و تأخیر در تغییر به موقع اهرم مالی به مدیریت ضربه وارد کرده است. در واقع، رقابت در بازار باعث تشدید مشکل ضعف مدیریتی شرکت‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، محمد حسین (1390) بررسی رابطه بین رقابتی بودن بازار محصول و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
اشرف زاده، حمیدرضا و  مهرگان، نادر (1387) اقتصادسنجی پانل دیتا، تهران: مؤسسه تحقیقات تعاون.
بخشی، لطفعلی (1382) اندازه‌گیری تمرکز در صنعت سیمان ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 26، صص75-96.
پورحیدری، امید (1374)، بررسی عوامل تعیین‎کنندۀ ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته ‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‎نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.
جلیلوند و هریس (1394) "تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تاکید بر عامل رقابت بازار محصول"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شمارة 25، صص67-43.
ستایش، محمدحسین و مظفر جمالیان پور (1390)، "سودمندی ساختار سرمایه و تغییرات آن بر پیشبرد راهبردهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18(64)، صص90-73.
ستایش، محمدحسین و محدثه کارگرفرد جهرمی (1390)، " بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه"، پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 1(1)، ص31-9.
سجادی، سید حسین؛ زراءنژاد، منصور و علیرضا جعفری (1388)،"ویژگی‌های غیرمالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره16، شماره 57، صص 68 - 51 .
مشایخ، شهناز و مریم اسماعیلی (1385)، "بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صص 44-25.
نیکومرام، هاشم و حیدر محمدزاده (1389)، "ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود"، مجله حسابداری مدیریت، شماره چهارم، صص80-59 .
نوروش، ایرج و زهرا دیانتی دیلمی (1382)، مدیریت مالی، جلد اول،  انتشارات دانشگاه تهران.
 
Ahmed, K. and D. Nicholls (1994). "The Impact of Non-financial Company Characteristics on  Mandatory Disclosure in Developing Countries: The Case of Bangladesh". The International  Journal of Accounting, No. 29, pp. 62-77.
Alchian, A. (1950), "Uncertainty, Evolution, and Economic Theory", Journal of Political Economy, No. 58, pp. 211-221.
Anderson, T.W. and C. Hsiao (1982). "Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data", Journal of Econometrics, 18(1), pp. 47-82.
Arellano, M. and S.R. Bond (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations” Review of Economic Studies, 58(2), pp. 227-297.
Arellano, M. and O. Bover (1995). “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error Components Models”, Journal of Econometrics, 68(1), pp. 29-51.
Blundell, R.W. and S.R. Bond (1998). “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, Journal of Econometrics, 87(1), pp.115-143.
Brander, A. and R. Lewis (1986). “Oligopoly and Financial Structure: The Limited Liability Effect”. American Economic Review, No. 76, pp. 956-970.
Chang, Ya-Kai; Chou, Robin K.; Huang, Tai-Hsin (2014). “Corporate Governance and the Dynamics of Capital Structure: New Evidence”, Journal of Banking & Finance, No. 48, pp. 374-385.
Chang, Ya-Kai ; Chen, Yu-Lun; Chou, Robin. K. and Huang Tai-Hsin (2015). “Corporate Governance, Product Market Competition and Dynamic Capital Structure”, International Review of Economics and Finance, No. 38, pp. 44-55.
Chou, J.; Ng, L.; Sibilkov and Q. Wang (2011), “Product Market Competition and Corporate Governance”, Review of Development Finance, No.1, pp.114 – 130.
Cooke, T.E. (1989). “Disclosure in the Corporate Annual Report of Swedish Companies”, Accounting and Business Research, No. 19, pp. 113-122.
Cooke, T. E. (1992). “The Effect of Size Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports Japanese listed Corporations”, Accounting and Business Research, 22(87), pp.229-237.
Dang, V.A.; Garrett, I. and C. Nguyen (2011). Asymmetric Partial Adjustment toward Target Leverage: International Evidence. Unpublished Manuscript, University of Manchester.
Dang, V.A.; Kim, M. and Y. Shin (2012). “Asymmetric Capital Structure Adjustments: New Evidence from Dynamic Panel Threshold Models”,  Journal of Empirical Finance, 19(4), pp. 465-482.
Fama, E.F. and K.R. French (2002). “Testing Trade off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt”, Review of Financial Studies, No. 15, pp. 1-33.
Flannery, M.J.  and K.P. Rangan (2006). “Partial Adjustment Toward Target Capital Structures”, Journal of Financial Economics, 79(3), pp. 469-506.
Gompers, P.; Ishii, J. and A. Metrick (2003). “Corporate Governance and Equity Prices”, Quarterly Journal of Economics, No. 118, pp. 107-155.
Hansen, B.E. (1999). “Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference”, Journal of Econometrics, 93(2), pp. 345-368.
Hart, O. (1983). “The Market as an Incentive Mechanism”, Bell Journal of Economics, Vol 14, pp. 366–382.
Hsio, C. (1986), Analysis of Panel Data, Cambridge. MA: Cambridge University Press.
Kohher, M. and S. Rahul (2007). “Strategic Assets, Capital Structure, and Firm Performance’, Journal of Financial And Strategic Decisions, Vol.50, No.3, pp.23-36.
Kayhan. A. and S. Titman (2007). “Firms' Histories and Their Capital Structures”, Journal of FinancialEconomics, No. 83, pp. 1-32.
Leary M.T. and M.R. Roberts (2006), “The Pecking Order, Debt Capacity, and Information Asymmetry”, Working Paper, Fuqua School of Business, Duke University.Available at SSRN:
Leary, M.T. and M.R. Roberts (2005). “Do Firms Rebalance Their Capital Structure?”, Journal of Finance, 60(6), pp. 2575-2619.
Jensen, M.C. (1986). “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers”, American Economic Review, No. 76, pp. 323-329.
John, K.; Kim, T.N. and D. Palia (2012). Heterogeneous Speeds of Adjustment in Target Capital Structure.Working Paper Series, Available at SSRN: 
Schmidt, K. (1997). “Managerial Incentives and Product Market Competition”. Review of  Economic Studies, No. 64, pp. 191-213.
Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny (1997), “A Survey of Corporate Governance’, The Journal of Finance, No. 52, pp. 737–83.
Teng, M. and C. Li (2011). Product Market Competition Board Structure and Disclosure Quality, Frontiers of Business Research in China, 5(2), pp.291-316.
Wallace, R.S.O. (1988). “Corporate Financial Reporting in Nigeria”, Accounting and Business Research, 18(72), pp. 352-362.
Welch, I. (2004). “Capital Structure and Stock Returns”,  Journal of Political Economy, No.112, pp.106-131.
Pandey, I.M. (2004). Capital Structure Profitability and Market Structure Evidence from Malaysia, Asia Pacific Journal of Economics and Business, 8(2), pp. 78-91.
Rathinasamy, R. S.; Krishnaswamy, C.R. and K.G. Mantripragada (2000). Capital Structure and Product Market Interaction: an International Perspective, Global Business and Finance Review, No. 5, pp.51-63.
Linderberg, E.B. and S.A. Ross (1981). “Tobin`s QRatio and Industrial Organization”, Journal of business, No. 54, pp. 1-32.