با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تأمین انرژی یکی از مهمترین زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است و به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه‌ریزی توسعه مطرح گردیده است. تابع تقاضای گازوییل نیز در بخش حمل ونقل بازتاب و نمایان­گر احتیاجات مصرف­کنندگان انرژی از این سیستم می­باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی(PLSR) به برآورد و پیش­بینی تقاضای گازوییل و بررسی میزان آثار متغیرها (یارانه گازوییل، تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ شهر نشینی) در بخش حمل ونقل پرداخته شد. خلاصه یافته­ها در این مطالعه، بیان می­دارد، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ شهرنشینی ویارانه گازوییل اثر مثبت و معنی­داری بر روی تقاضای گازوییل در بخش حمل نقل دارد، نتایج نشان می­دهد که نرخ شهرنشینی بیشترین و یارانه انرژی کمترین اثر را دارا می باشد. همچنین برآورد تابع تقاضای گازوییل در بخش حمل ونقل و پیش­بینی آن در سال 1400 بیانگر آن است که میزان تقاضای گازوییل به طور متوسط  2/5  درصد در سال رشد خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

آخانی، زهرا (1378). "مدل‌های برآورد تابع تقاضای سوخت در بخش حمل ونقل"، مجله برنامه و بودجه، شماره 38و39، صص101-128.
دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی (1391). ترازنامه­ انرژی، معاونت امور برق و انرژی، وزارت نیرو.
روابط عمومی وزارت راه وترابری (1386)، سند ملی توسعه حمل و نقل در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نشر عیلام.
سایت آژانس بین المللی انرژی، www.iea.org .
فطرس، محمدحسن و همکاران (1392). "برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل جاده­ای ایران"، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 7، صص 23-42.
مزرعتی، محمد (1384). "پیش­بینی مصرف گازوییل تا سال1400 و نقش مترو تهران در کاهش مصرف آن" ، فصل­نامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره­ 4، صص78-57.
یقینی، فروغ الزمان (1385) . حمل و نقل و شکوفایی، انتشارات ارکان دانش.
 Alexandros G., Mohamed EH. and H. Malcolm  (1970–2010)." A Longitudinal Analysis of  the UK transport sector", Energy Policy, No.37, pp.623–32.
Adegbulugde A.O. and F.B. Dayo (1986). "Demand Analysis of Gasoline Consumption in Nigeria", OPEC Review.
Edigera VS. and U. Camdali (1988–2004). "Energy and Exergy Efficiencies in Turkish Transportation Sector", Energy Policy, No.35, pp. 1238–44.
HW Wang. (1998). "Partial Least-Squares Refression Method and Applications", Beijing Defense Industry Publishing House.
 Ishis s., Tabushi T. Aramaki and K, Hanaki. (2010). "Impact of Future Urban form on the Potential to Reduce Greenhouse Gas Emission from   Residential", Commercial and Public Building Astonumiya, Japan: In Energy Policy, No. 38, pp. 4888-4896.  
Lancaster K. (1971). "Consumer Demand: A New Approach", Journal of   Economic Literature 1973, No. 11, pp. 77– 81.
Liu Weiwei (2011). "Modelling Gasoline Demand in the United States: A Flexible Semiparametric Approach", Department of Economics State University of New York at Binghamton.  
 Pagolatous J.H. (1986). "Demand for Oil Products in USA", The Iowa Economic Journal, 38(2), pp. 128-152.
Ping-Feng Pai, Wei-Chiang Hong. ( 2005 ).  "Forcasting  Reginal Electricity Load Based on Recurrent Support Vector Machines With Genetic Algorithm", Electric Power System Research, 74(3), pp. 417-425.
Redncy Samimi ( 1995). "Read Transport Energy Demand in Australia", Energy Economics, 17(4).
Totto L. and T.M. Johnson (1983, Summer). "OPEC Domestic Oil Demand: Product Forcast for 1985 & 1990", OPEC Review.
Von Moltke A. and M. Colin (2004). "Morgan(ed) Energy Subsides: Lesson Learned in Assessing Their Impact and Designing Policy Reforms [Journal] ", UNEP.   
Johansson S. et al. (1983). "Pattern Regression Finding and Using Regularities in Multivariate Data", London, Analysis Applied Science Publication.