با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهرود

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعة حاضر، تأثیر شدّت مالکیت خصوصی بر شدّت سودآوری در صنایع موادغذایی و آشامیدنی در هر کد چهار رقمی ISIC در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران را  بررسی می­کند.  بدین منظور، داده­ها و اطلاعات صنایع ده نفر کارکن و بیشتر به صورت ترکیبی در سال­های 1392-1382 با جامعة آماری 23 کد چهار رقمی ISIC استفاده شده است. شدّت سودآوری به­عنوان متغیر وابسته و شدّت مالکیت، شدّت تبلیغات، شدّت تحقیق و توسعه، شدّت سرمایه­گذاری، شدّت صادرات و سهم بازار،  متغیرهای توضیحی مدل هستند. نتایج حاکی از رابطة مثبت و معنادار شدّت مالکیت با شدّت سودآوری است. همچنین با افزایش تحقیق­وتوسعه، صادرات و سرمایه­گذاری، سودآوری افزایش و با افزایش سهم بازار و تبلیغات، سودآوری کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

خدادادکاشی، فرهاد (1377). ساختار رفتار عملکرد: نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران.
خدادادکاشی، فرهاد (1389). اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ دوم، تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
خدادادکاشی، فرهاد؛ خیابانی، ناصر و  سیاوش جانی (1391). "تحلیل و بررسی تأثیر ساختار بازار بر بهره­وری صنایع ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست های اقتصادی، سال بیستم، شماره63، صص32-5.
دهقانی، علی؛ خردمند، کامران و محمد عبدی (1386). "اثربخشی هزینه‌های تحقیق و توسعه (بررسی موردی تعاونی‌های تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران".  فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 4، شماره 2، صص 114-99.
دهقانی، علی و محمد نبی شهیکی تاش (1386). "اثر پذیری سودآوری از هزینه­های تبلیغی(بررسی موردی صنایع چهار رقمی غذایی ایران در سال­های 1381-1374)". مجله دانشکده علوم ادرای و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال نوزدهم، شماره2، صص170-147.
دهقانی، علی؛ حسین زاده، سمانه و فخرالسادات موسوی (1383). "(برآورد کمّی تأثیر تبلیغات برسودآوری صنایع غذایی ایران"، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 2، شماره1.
دهقانی، علی (1393). "تأثیر مخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران (رویکرد غیر خطی LSTR)". تحقیقات بازار یابی نوین دانشگاه اصفهان، سال چهارم، شماره دوم، صص172-155.
دهقانی، علی؛ حسین­زاده، سمانه و فخرالسادات موسوی (1384). "برآورد کمّی تأثیر تبلیغات بر سودآوری صنایع ایران". فصلنامه بررسی‌های اقتصادی ، دوره2، شماره1، صص49-27.
دهقانی، علی؛ خردمند، کامران و محمد عبدی (1386). "اثربخشی هزینه‌های تحقیق­وتوسعه (بررسی موردی تعاونی های تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران)". فصلنامه بررسی های اقتصادی، دورة 4، شماره2، صص114-99.
دهقانی، علی (1393). "بررسی رابطة بین شدّت تحقیقات و ساختار بازار در صنایع منسوجات ایران (رهیافت علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو در داده های تابلویی)".  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره12، صص 164-149.
سعیدی، پرویز و جواد قزل سفلو (1387). "بررسی و ارزیابی تأثیر انتقال مالکیت بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران". مجله مدیریت صنعتی، سال سوم، شماره 5، صص 104-89 .
سعیدی، پرویز و جواد قزل سفلو (1390). "بررسی تأثیر واگذاری سهام دولتی بر عملکرد مالی (سودآوری)". مجله پژوهش‌های مدیریت، شماره 88، صص 67-55 .
شهیکی تاش، محمد نبی و علی نوروزی (1393). "بررسی ساختار بازار صنایع کارخانه­ای ایران براساس مدل­های ساختاری و غیرساختاری". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره11، صص79-49 .
 نجات، امیررضا و اکبر میرزاده (1389). "بررسی تأثیر خصوصی‌سازی برعملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش‌های بازرگانی، شماره 55، صص108-75.
نمازی، محمد و احسان کرمانی (1387). "تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".  نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره53، صص100-83.
Akinlo O.O. and R.O. Salawu (2005). "Privatization and Efficiency: Evaluation of CorporatePerformance".Kamala-Raj.J.Soc.Sci, No.10, pp.171-180.
Apergis N. (2000). "Public and Private Investment in Greece: Complementary or Substitute goods". bulletin of economic research, pp.225-234.
Arellano M. and S. Bond (1991). "Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations". Review of Economic Studies, No.58, pp. 277–297.
Arellano M. and O. Bover (1995). "Another look at the Instrumental Variable Estimation of Error-components Models". Journal of Econometrics. 68(2), pp. 12-36.
Baltaghi B. (2009). "Simultaneous Equations With Error Components". Journal of Econometrics. No.17, pp. 1-26.
Blundell R & Bond S.(1998)."Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models". Journal of econometrics, NO 87, pp.115-143.
Borghi,E. Chiara, Del Bo, Massimo Florio(2010)" ownership, institution, and productivity of European electvicity frims" . universita degli studi di Milano,available at SSRN https://ssrn.com/abstract=1832222
Daniel M. SH. (2002). "Ownership structure and firm profitability". Academy of Management Journal,. 45(2), 565-575.
Feeny S. (2000). Determinants of Profitability: An Empirical Investigation Using Australian Tax Entities. Melbourne Institute Working Paper Series wp2000n01. Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, The University of Melbourne.
 Goddard J.M., Tavakoli and J.O. Wilson (2005). "Determinants of Profitability in European Manufacturing and Services: Evidence from a Dynamic Panel Model". Applied Financial Economics, Taylor and Francis Journals, 15(18), pp. 1269-1282.
Gono G. (2007). “Industrial Economics and Economic Development”. atlantic international university, pp. 20-24.
Jozef Koning (1997). "Frim Growth and Ownership in Transition Countries". university of leuven de Beriotstraat, 34,B-3000 Leuven Belgium.
Junior H.S.d.F., Meuwissen M.P.M. and A.G.J.M.O. Lansink (2014). "Integrating Structure,Conduct and Performance Into Value Chain Analysis". Journal on Chain and Network Science , 14(1), pp. 21-30.
Kocenda e. and J. svegnar (2003 )."Ownership and Firm Performance after large_scaleprivatization", William Davidson institute working paper, 47(1), pp. 1-43.
Kundu A., Kulkarni P. and A. Murthy (2007). "Advertising and firm Value: Mapping the Relationship between Advertising Profitability and Business Stratergy in India", changing ideas in strategy, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1750792
Lee Y.C. and Y.H. Yang (2015). "Analysis of INDUSTRIAL Structure, Firm Conduct and Performance – A Case Study of the Textile Industry". Autex Research Journal, DOI: 10.1515
Lipczynski J. and J. Wilson (2004). "Economics of Business Strategy". British Library Cataloguing-in-Publication Data.
Mithas S.A., Tafti I.B. and M.G. Jie (2012). "Information  Technology and firm Profitability: Mechanisms  and Empirical Evidence". MIS Quarterly , 36(1),  pp. 205-224. 
 
Niskanen W.A. (1971), "Bureaucracy and Representative Government". Aldine, Chicago.
Neokosmidi Z.V. (2005). "Advertising, Market Share And Profitability In The Greek Consumer Industry". Journal Of Business & Economics Research, Volume 3.
Petr Hanel, ST-Pierre Alain (2002). "Effects of R&D Spillovers on the Profitability of Firms". Review of Industrial Organization, No.20, pp.305–322.
Scherer F. (1980). Industrial Market Structure and Economic Performance. Boston: Houghton Mifflin.
Stephen Martin (1979). "Advertising-concentration and Profitability: the Simultaneity Problem". the Bell Journal of Economics, No.10, pp.639-647.
Uri N.D and M.B. Coate (1989). "Modeling Industry Structure and Economics Performance".  Mathematical and Computer Modeling, 12(12), pp.1531-1544.
Velachvei A. and K. Oustapssidis (1998). "Advertising, Concentration and Profitability in Greek Food Manufacturing Industries". Agricultural Economics, (18), pp. 191-198.