با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی ارتباط اندازة بنگاه‌ها با رشد بهره‌وری در صنعت داروسازی ایران

احمد صدرائی جواهری؛ پروین مهبودی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 7-18

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.18245.1020

چکیده
  این مقاله ارتباط اندازه با رشد بهره‌وری بنگاه های فعال در صنعت داروسازی ایران را بررسی می‌کند. نمونة مورد مطالعه شامل 23 بنگاه تولیدکننده داروهای شیمیایی فعال در بورس اوراق بهادار است. جهت بررسی اثر اندازة بنگاه بر بهره‌وری عوامل تولید، بنگاه‌ها بر اساس تعداد نیروی کار به دو دستة بزرگ، کوچک و متوسط تقسیم شده‌اند. در این دسته‌‌بندی، ...  بیشتر

برآورد هزینة رفاهی انحصار در صنایع منتخب ایران: مقایسة رویکردهای جدید انحصار چندجانبه و رویکرد سنتیSCP

باقر درویشی؛ نادیه کرمی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 19-37

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.25039.1054

چکیده
  سؤال مطرح در مقاله حاضر این است که آیا روش­های مختلف برآورد زیان رفاهی، رتبه­بندی یکسانی از صنایع مختلف براساس میزان زیان رفاهی و درجة انحصار آن­ها ارائه می­کنند؟ پاسخگویی به این سؤال از منظر تدوین سیاست‌های ضد انحصار­ در صنایع مختلف بسیار با ارزش است. از این­رو،  برای پاسخ به سؤال مذکور، زیان رفاهی ده صنعت منتخب در ایران، ...  بیشتر

بررسی ساختار هزینة کارخانة سیمان فارس با استفاده از تابع هزینة ترکیبی

ابراهیم انواری؛ منصور زراءنژاد؛ هانیه اسکندری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 39-52

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.17004.1013

چکیده
  به­دلیل سهم بالای ارزش افزودة صنعت سیمان در تولید ملی و نقش آن در پروژه­های عمرانی، تحلیل نوع روابط نهاده­ها در تولید آن دارای اهمیت است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینة ترکیبی و رهیافت دوگانه هزینه،  بازدهی نسبت به­مقیاس، کشش­های جانشینی، ضرایب تابع و صرفه­های ناشی از مقیاس در شرکت سیمان فارس برآورد و تحلیل شده ...  بیشتر

ارزیابی ساختار بازار صنایع غذایی و آشامیدنی: رویکرد پارامتریک و غیر‎‎پارامتریک

سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحقی گرجی؛ سمیه شاطری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.25641.1056

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، ارزیابی ساختار بازار حاکم بربخش صنعت موادغذایی و آشامیدنی با استفاده از رویکرد غیرساختاری پانزار- راس و شاخص‎های غیرپارامتریک هرفیندال و نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر است. بدین‎منظور از داده‌های 22 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC در تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران در سال‎های 1386- 1374 استفاده ‌شده است. همچنین در این ...  بیشتر

ارزیابی پارامتریک کارایی مصرف برق و تجزیۀ شدّت مصرف برق در بخش صنعت ایران

علی نوروزی؛ محمدنبی شهیکی تاش

دوره 1، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 65-85

https://doi.org/10.30473/indeco.2017.7070

چکیده
  هدف از این پژوهش تجزیۀ شدّت برق براساس رهیافت پارامتریک (تابع هزینۀ ترانسلوگ) و بررسی ارتباط تغییر فناوری و شدّت برق در صنایع کارخانه­ای در سال­های 1384 تا 1391 است. نتایج محاسبۀ شدّت برق حاکی از آن است که 18 صنعت دارای مقادیر شدّت برق کمتر و برابر با مقدار متوسط بخش صنعت (40/0 درصد) بوده و شدّت برق مرتبط با این صنایع در دامنة 33/0 تا 40/0 درصد ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر سرریز فناوری ناشی از سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی بر بهره‎وری نیروی کار در صنایع کارخانه‎ایی ایران

مجتبی بهمنی؛ معصومه حسن خانی؛ علیرضا شکیبایی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 87-100

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.18618.1025

چکیده
  براساس نظر بسیاری از اقتصاددانان، شکاف قابل توجه درآمد سرانه بین کشورهای توسعه‎یافته و در حال‏ توسعه ناشی از شکاف بزرگ فناوری بین آن­ها است. نتایج مطالعات تجربی بیان می‏کنند، اگر کشورهای درحال‏توسعه با محدودیت توسعه فناوری مواجه‎اند، می‎توانند از کانال جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی اقدام به کاهش شکاف فناوری ...  بیشتر