با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
ارزیابی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ حسین ابراهیمی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1399، صفحه 11-26

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7416

چکیده
  در مطالعه حاضر، ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از دو ابزار تمرکز و رقابت، طی دوره زمانی 1396-1387 مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این منظور، از شاخص‌های نسبت تمرکز k بنگاه، هرفیندال- هیرشمن، هانا–کی، ‌هال- تیدمن، تمرکز صنعتی جامع و انتروپی برای اندازه‌گیری تمرکز، و از آماره پانزار-راس برای ارزیابی رقابت استفاده می‌شود. ...  بیشتر

اندازه‌گیری مارک‌آپ و قدرت بازاری در بخش صنعت ایران: رویکرد مرز تصادفی

سیده وجیهه میکائیلی؛ سمانه نورانی آزاد؛ محمد حسین کریم

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1399، صفحه 27-46

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.7418

چکیده
  هدف محوری پژوهش حاضر اندازه‌گیری مارک‌آپ و قدرت بازاری بر اساس رویکرد مرز تصادفی و شاخص‌های ساختاری در بخش صنعت ایران است. بدین منظور از داده‌های 130 صنعت فعال کد چهار رقمی ISIC مرکز آمار ایران طی سال‌های 1394- 1375 استفاده شده است. نتایج تحقیق با بهره‌گیری از معیارهای ساختاری بیانگر شرایط غیر‌رقابتی در بازار صنعتی ایران است و اکثر صنایع ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر عوامل قیمتی، درآمدی و کارایی بر شدت انرژی در صنعت برق ایران: کاربرد مدل SVAR در نیروگاه‌های حرارتی

محمد صیادی؛ سیاب ممی پور؛ مریم چراغی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1399، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.7424

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی نحوه تأثیر عوامل قیمتی، راندمان و درآمدی مؤثر بر شدت انرژی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در کشور است. برای این منظور اثر راندمان (کارایی) نیروگاه‌ها، درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها و قیمت سوخت‌های مصرفی بر روی شدت انرژی نیروگاه‌های حرارتی در دوره زمانی 1397-1365 با استفاده از روش خود توضیح برداری ساختاری ...  بیشتر

ارزیابی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه صنعتی کشورهای درحال توسعه

جواد رضائی؛ فتح اله تاری؛ تیمور محمدی؛ سمیه شاه حسینی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1399، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7548

چکیده
  هدف از این مقاله، بررسی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه کشورهای درحال توسعه است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند‌های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه‌های سرمایه گذاری در کشورها را افزایش می‌دهد و به کاهش هزینه‌‌های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می‌کند. به منظور کمی کردن تاثیر تسهیل تجاری بر ...  بیشتر

بررسی رابطه علیت بین کارایی بازار کالا و کامیابی اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی دارای شاخص عملکرد رقابت صنعتی ضعیف)

نغمه هنرور؛ همایون رنجبر؛ سارا قبادی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1399، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7420

چکیده
  رقابت پذیری  بازار کالا یکی از ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی است . هدف این مطالعه بررسی   رابطه علیت بین کارایی بازار کالا و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) است. برای این منظوراز  از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی (PVECM) و آزمون والد بهره گرفته شد.  یافته های این تحقیق  حهت علیت  بلند مدت از  نرخ رشد اقتصادی، ...  بیشتر

ارتباط ساختار بازار و شدت تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ طلیعه ایزدپناه

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1399، صفحه 89-100

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7410

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی  ارتباط درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری  و  تبلیغات  به عنوان  یک متغیر رفتاری در صنایع ایران بود. برای این منظور از  از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی ایران براساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع (ISIC) در سطح کد های 4 رقمی طی سال های 1375 - 1392 استفاده شد. در این مقاله ارتباط U معکوس میان تمرکز ...  بیشتر