با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
برآورد قدرت بازار در صنعت نهاده و ستاده گوشت قرمز براساس مؤلفه‌های تقاضا

علی فلاحتی؛ الهام رضائی؛ شهرام فتاحی؛ عبدالرضا کرانی

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1401، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30473/jier.2023.66822.1370

چکیده
  در این مقاله باتوجه به داده‌های فصلی دوره زمانی 1375-1399 و با استفاده از مدل انحصار چندجانبه  قیمت- ماشه‌ای گرین و پورتر اثر شوک‌های منفی تقاضا بر رفتار و ساختار بازار گوشت قرمز ایران ارزیابی شد. برای این‌منظور یک سیستم معادلات متشکل از سه تابع تقاضا، عرضه و شکاف قیمت- هزینه[1] به‌صورت همزمان تصریح شد تا براساس آن شوک‌های بزرگ و منفی ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
اثر سرریز فضایی تجمع صنعتی بر اشتغال بخش صنعت استان‌های ایران

مصطفی سعادتی پور؛ رمضان حسین زاده

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1401، صفحه 23-34

https://doi.org/10.30473/jier.2023.66543.1366

چکیده
  نحوة استقرار فعالیت‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص فعالیت‌های صنعتی در یک منطقه می‌تواند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال اثرگذار باشد. در این مقاله اثرات مستقیم و سرریزی تجمع صنعتی بر اشتغال بخش صنعت استان‌های ایران ارزیابی می‌شود. برای این‌منظور ضمن استفاده از داده‌های پنلی ۳۱ استان برای دوره 1398-1385، مدل اقتصادسنجی ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
درک اهمیت قانون آنتروپی از طریق تحلیل کشش جانشینی انرژی و سایر نهاده‌ها در صنایع منتخب ایران

بهروز صادقی عمروآبادی؛ نسرین منصوری

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1401، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/jier.2023.66033.1355

چکیده
  قانون دوم ترمودینامیک یا قانون آنتروپی هشداری است به فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران اقتصادی که هدف رشد اقتصادی نامحدود را بدون توجه به ظرفیت محیط‌زیست دنبال می‌کنند. هدف محوری این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا نهاده انرژی با سرمایه و سایر نهاده‌ها در صنایع خودرو، شیمیایی و خوراکی جانشین است. برای این‌منظور ضمن استفاده از داده‌های ...  بیشتر

تأثیر ساختار مصرف انرژی بر انتشار آلودگی در کشورهای صنعتی و درحال توسعه: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

نرگس خاکی؛ مرتضی خورسندی؛ تیمور محمدی؛ علی فریدزاد؛ زهرا عزیزی

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1401، صفحه 51-64

https://doi.org/10.30473/jier.2023.66034.1354

چکیده
  کاهش انتشار آلودگی به‌ویژه گازهای آلاینده یکی از اهداف مهم سیاست‌های انرژی و زیست‌محیطی جهان است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مصرف انرژی بر میزان انتشار گازهای آلاینده در برخی کشورهای جهان ازجمله کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و کشورهای درحال توسعه در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. در ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
مکانیسم انتقال غیرخطی سیاست پولی در بخش صنعت: رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)

حجت حسین زاده؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1401، صفحه 65-88

https://doi.org/10.30473/jier.2023.65966.1353

چکیده
  مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت‌آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده‌های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال‌های مختلف اثرگذاری سیاست‌های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت‌ها در دوره 1374-1398 تعیین می‌شود. برای این‌منظور ...  بیشتر

بررسی رابطه بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک: رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی

فاطمه الماسی؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1401، صفحه 89-107

https://doi.org/10.30473/jier.2023.66163.1357

چکیده
  پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت‌تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی، حکمرانی و اجزای آن به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد ...  بیشتر