با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
سنجش ناپارامتریک ساختار بازار و مزیت‌نسبی صادرات گیاهان دارویی ایران و شرکای عمده تجاری

عرفانه راسخ جهرمی؛ سمانه نورانی آزاد

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1400، ، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.7660

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی ساختار بازار و مزیت­نسبی حاکم بر صادرات گیاهان دارویی ایران و شرکای عمده تجاری آن با استفاده از شاخصهای غیرپارامتریک تمرکز و مزیت نسبی است. بدین منظور از داده­های گیاهان منتخب دارویی در سطح کد HS در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ مستخرج از پایگاه داده­ها و اطلاعات آماری فائو و تریدمپ استفاده شده است. نتایج پژوهش ...  بیشتر

ارزیابی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ حسین ابراهیمی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1399، ، صفحه 11-26

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7416

چکیده
  در مطالعه حاضر، ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از دو ابزار تمرکز و رقابت، طی دوره زمانی 1396-1387 مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این منظور، از شاخص‌های نسبت تمرکز k بنگاه، هرفیندال- هیرشمن، هانا–کی، ‌هال- تیدمن، تمرکز صنعتی جامع و انتروپی برای اندازه‌گیری تمرکز، و از آماره پانزار-راس برای ارزیابی رقابت استفاده می‌شود. ...  بیشتر

قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران و عوامل موثر برآن

رضا یوسفی حاجی اباد؛ علیرضا اقبالی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1399، ، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.16916.1011

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قدرت بازاری در سیستم بانکداری ایران، طی دوره زمانی1391-1380 می باشد.  برای این منظور پس از برآورد سطح کارایی هزینه سیستم بانکی و سطح قدرت بازاری صنعت بانکداری، عوامل موثر بر سطح تمرکز در سیستم بانکی ایران بررسی شده است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که قدرت بازاری و سطح ناکارایی هزینه در سیستم بانکی ...  بیشتر

بررسی اثرات درجة انحصار بازار بر سودآوری سیستم بانکداری ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفة توزیعی

رضا یوسفی حاجی اباد

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1397، ، صفحه 45-56

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.16915.1010

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات درجة انحصار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران است. برای این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفة توزیعی(ARDL)، اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری، در سال‌های 1389-1376 ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطة تعادلی بلندمدت بین عملکرد سیستم بانکداری و متغیرهای ...  بیشتر

ارزیابی ساختار بازار صنایع غذایی و آشامیدنی: رویکرد پارامتریک و غیر‎‎پارامتریک

سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحقی گرجی؛ سمیه شاطری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.25641.1056

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، ارزیابی ساختار بازار حاکم بربخش صنعت موادغذایی و آشامیدنی با استفاده از رویکرد غیرساختاری پانزار- راس و شاخص‎های غیرپارامتریک هرفیندال و نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر است. بدین‎منظور از داده‌های 22 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC در تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران در سال‎های 1386- 1374 استفاده ‌شده است. همچنین در این ...  بیشتر

ارزیابی اثرمتقابل عناصر بازار در صنعت بانکداری ایران

محمدرضا حاجیان؛ حمیده بصیرت پور

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1396، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.14985.1002

چکیده
  در این مقاله در صدد هستیم ﺗﺄثیر عناصر ساختاری همچون تمرکز، موانع ورود، تفاوت کالا و صرفههای مقیاس بر سودآوری و عملکرد صنعت بانکداری بررسی می‌شود. بدین منظور یک سیستم معادله همزمان مشتمل بر سه معادله رفتاری، عملکردی و ساختاری با استفاده از روش 3SLS تخمین زده شد. نتایج، حاکی از آن است که رابطه U معکوس بین تمرکز و تبلیغات برقرار است . ...  بیشتر

ارزیابی ﺗﺄثیر عناصر عملکردی و رفتاری براندازه رقابت درصنایع بهداشتی وآرایشی ایران

رضا یوسفی حاجی اباد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1396، ، صفحه 65-75

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.16666.1006

چکیده
  هدف این مقاله، مطالعه تأثیررفتاروعملکرد برسطح رقابت در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی است، برای این منظوراز (VAR) و داده­های سال‌های 1389-1375 استفاده می‌شود. در مجموع نتایج حاکی از وجود رابطه معنی‌دار بین سطح تمرکز و سودآوری و تبلیغات به عنوان شاخص‌های عملکردی و رفتاری در این صنعت بوده است. نتایج حاصل از بررسی ارتباط متقابل عناصر ساختاری، ...  بیشتر