با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قدرت بازاری در سیستم بانکداری ایران، طی دوره زمانی1391-1380 می باشد.  برای این منظور پس از برآورد سطح کارایی هزینه سیستم بانکی و سطح قدرت بازاری صنعت بانکداری، عوامل موثر بر سطح تمرکز در سیستم بانکی ایران بررسی شده است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که قدرت بازاری و سطح ناکارایی هزینه در سیستم بانکی ایران طی زمان کاهش داشته است. همچنین، با افزایش کارایی هزینه بر سطح انحصار در سیستم بانکداری ایران افزوده می شود. که این نتایج با نظریه کارایی برتر دمستز(1973) سازگار است. از طرف دیگر، شدت موانع ورود به صنعت بانکداری با سطح تمرکز در سیستم بانکی ارتباط مستقیمی دارد.  نتایج نشان داد که با افزایش تعداد شعب  بانک ها به کاهش تمرکز در صنعت بانکداری ایران منجر شد.

کلیدواژه‌ها

احمدی؛ رضا (1390)، "به بررسی تغییرات سطح تمرکز در سیستم بانکداری ایران". فصلنامه پول و اقتصاد. شماره12. صص24-35.
جانی، سیاوش (1398)." تحلیل رشد بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای ایران با تأکید بر اثرات شومپیتری و رهایی از رقابت". فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی. دوره 3. شماره7. صص19-30.
خداداد کاشی، فرهاد، جعفری؛  پری (1391). "ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی. دوره 47، شماره1. صص69-90.
خدادادکاشی، فرهاد (1389). "اقتصادصنعتی(نظریه و کاربرد)"، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
زراءنژاد، منصور و یوسفی حاجی آباد، رضا (1388). "ارزیابی بهره وری عوامل تولید بانک مسکن با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست"، فصلنامه پول واقتصاد، شماره2. صص 42-61.
عیسی زاده، سعید، شاعری، زینب (1390). "ساختار بازار و کارایی نظام بانکی: مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا"، پژوهش نامه اقتصاد کلان، سال ششم، شماره 12، صص63-84.
نوفرستی، محمد (1387). "ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی". انتشارات رسا.
یوسفی‌حاجی‌آباد، رضا (1391). "بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران"؛ رساله دوره دکتری، دانشگاه پیام نور.
یوسفی‌حاجی‌آباد، رضا (1395)." بررسی اثرات درجة انحصار بازار بر سودآوری سیستم بانکداری ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفة توزیعی". فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی. دوره 2. شماره3. صص45-56.
 
 
 
Delis, M and Kokas, S and  Ongena, S.(2017). "Bank market power and firm performance". Working Paper 02-2017. University of Surrey.
Demsetz,H.(1973). Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy. Journal of Law and Economics, Vol. 16, No. 1, PP. 1-9.
Jeon, Y and Miller, M.(2005). "Bank P erformance: Market P ower or Efficient Structure?". Economics W orking Papers, University of Connec
Molynux, M and Forbes, W. (1995). "Market structure and performance in European banking". Journal of Applied Economics. Volume 27, Issue 2.PP.112-135.
Schumpeter,J.A.(1968). "History Of Economic Analysis". Oxford University Press.