با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
کاربرد مدل هال-راجر در سنجش حاشیه سود صنعت تولید فلزات پایه

محمدرضا پورقربان

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1400، ، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.8092

چکیده
  در این مقاله با بکارگیری مدل هال –راجر ساختار بازاری صنعت فلزات پایه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش حاشیه سود بوده است. بدین منظور از داده‌های 4 صنعت فعال در تولید فلزات پایه با کد چهار رقمیISIC طی دوره 1396- 1383 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در هر چهار صنعت قیمت بیشتر از هزینه نهایی بوده است و شکاف بین قیمت - ...  بیشتر

تأثیر شاخص‌های توانایی کارآفرینانه بر صادرات صنعت تجهیزات پزشکی در کشورهای منتخب

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ علی رستمی چگنی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1399، ، صفحه 27-40

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.7615

چکیده
  ورود به بازار جهانی تجهیزات پزشکی  مستلزم آن است که محصول صادراتی از کیفیت مناسب برخوردار و مطابق با  استاندارد های جهانی باشد تا امکان رقابت در بازار جهانی برای تولید کننده فراهم آید. هدف محوری این مقاله ارزیابی تاثیر توانایی  های کار آفرینانه  بر صادرات تجهیزات پزشکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. برای این منظور ...  بیشتر

ارزیابی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ حسین ابراهیمی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1399، ، صفحه 11-26

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7416

چکیده
  در مطالعه حاضر، ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از دو ابزار تمرکز و رقابت، طی دوره زمانی 1396-1387 مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این منظور، از شاخص‌های نسبت تمرکز k بنگاه، هرفیندال- هیرشمن، هانا–کی، ‌هال- تیدمن، تمرکز صنعتی جامع و انتروپی برای اندازه‌گیری تمرکز، و از آماره پانزار-راس برای ارزیابی رقابت استفاده می‌شود. ...  بیشتر

قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران و عوامل موثر برآن

رضا یوسفی حاجی اباد؛ علیرضا اقبالی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1399، ، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.16916.1011

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قدرت بازاری در سیستم بانکداری ایران، طی دوره زمانی1391-1380 می باشد.  برای این منظور پس از برآورد سطح کارایی هزینه سیستم بانکی و سطح قدرت بازاری صنعت بانکداری، عوامل موثر بر سطح تمرکز در سیستم بانکی ایران بررسی شده است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که قدرت بازاری و سطح ناکارایی هزینه در سیستم بانکی ...  بیشتر

ارزیابی ساختار بازار صنایع غذایی و آشامیدنی: رویکرد پارامتریک و غیر‎‎پارامتریک

سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحقی گرجی؛ سمیه شاطری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.25641.1056

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، ارزیابی ساختار بازار حاکم بربخش صنعت موادغذایی و آشامیدنی با استفاده از رویکرد غیرساختاری پانزار- راس و شاخص‎های غیرپارامتریک هرفیندال و نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر است. بدین‎منظور از داده‌های 22 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC در تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران در سال‎های 1386- 1374 استفاده ‌شده است. همچنین در این ...  بیشتر