با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دکتری اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیارگروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

عوامل زیادی بر خروج بنگاه­ها از بخش صنعت موثر هستند. در این خصوص، نقش عوامل کلان اقتصادی به دلیل تاثیر آنها بر محیط رشد و فعالیت بنگاه از اهمیت بالای برخوردار است. ازاینرو،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کلانِ اقتصادی بر خروج بنگاه‌های صنایع تولیدی استان‌های کشور (کدهای آیسیک 15 تا 37) طی سال‌های 1375-93 با استفاده از روش اقتصادسنجی تابلویی فضایی است. نتایج پژوهش تأثیر عوامل تورم، جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص صنعتی شدن اقتصاد هر استان بر خروج بنگاه‌های آن استان و استان‌های مجاور را تأیید می­کند. خروج بنگاه‌های هر استان نیز بر خروج بنگاه‌های استان‌های مجاور تأثیر منفی دارد. با توجه به نقش عوامل کلان اقتصادی بر خروج بنگاه‏ها از استان و استان‏های مجاور، توصیه می‌شود سیاست‌های منطقه‌ای که در راستای هم‏افزایی تولیدات صنعتی درون و بین‏استانی باشد، اجرا شوند.

کلیدواژه‌ها

جلالی نائینی، سید احمد رضا و توکلیان، حسین و زمان زاده، حمید و داودی، پدرام (1387). لحاظ ورود و خروج بنگاه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، فصللنامه مطالعات اقتصادی کاربردی، پیاپی 29، 39-1
فرزین‎وش، اسدالله و لبافی فربز، فاطمه (1393). اثر نااطمینانی تورم و رشد ارزش‏افزوده‏ی بخش صنعت در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل GARCH دو متغیره). پژوهش‏نامه‏ی اقتصاد کلان، 9(18)، 101-126.
فیض‏پور، محمدعلی و عرب نجف‏آبادی، محسن (1393). رشد صنعت و خروج بنگاه‏های صنعتی: رهیافت مدل شبکه عصبی مصنوعی، پژوهش‏های اقتصادی، 14(4)، 57-78.
فیض‏پور، محمدعلی و کریمی، سعیده (1395). سایه مرگ در صنایع تولیدی ایران مطالعه موردی صنایع منتخب استان‏های یزد و اصفهان، دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت.
فیض‏پور، محمدعلی و موبد، میترا (1387). توقف بنگاه‏های صنعتی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی بنگاه‏های صنعتی کوچک و متوسط استان یزد طی برنامه سوم توسعه، پژوهش‏های اقتصادی، 8(3)، 120-90.
کاظمی، ابوطالب و فیض پور، محمد علی و مکیان، سید نظام الدین و حاج امینی، مهدی (1398). رویکرد خرد و کلان به خروج بنگاه های صنایع تولیدی ایران، نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره 6، شماره 4، پیاپی 23، 84-53
مرکز آمار ایران، سالنامه‏های آماری         
 
Ahmad. A., Daud, S., & Mazlan, A. (2008). Macroeconomic Determinants of Corporate Failures in Malaysia. International Journal of Business and Management, 3(3), 3-10.
Anselin, L. & Griffith, D.A. (1988). Do spatial effects really matter in regression analysis? Papers of the Regional Science Association, 65, 11-34.
Anselin, L. (2010). Spatial Econometrics: Methods and Models. Springer Netherlands.
      Arcuri, G., sten, M., & cresde, F. (2019). "Spatial patterns and determinants of firm exit: an empirical analysis on France", The Annals of Regional Science 62(1), 99-118.
Basile, R., Rsand, L., & Mins, A. (2016). "Do agglomeration externalities affect firm survival?", Regional Studies 51(4), 548-562.
Bhattacharjee, A., Higson, C., Holly, S., Kattuman, P. (2004). Business Failure in UK and US Quoted Firms: Impact of Macroeconomic Instability and the Role of Legal Institutions. Accounting Subject Area, CWPE 0420, March 2004
Che. Y, Lu. Y, & Tao. Z. (2017). Institutional quality and new firm survival, Economics of Transition Volume, 25(3), 495-525.
Clementi. G, Khan. A, Palazzo, B., & Thomas, J. (2015). Entry, Exit and the Shape of Aggregate Fluctuations in a General Equilibrium Model with Capital Heterogeneity. Working paper.
Disney, R., Haskel. J., & Heden, Y. (2003). Entry, Exit and Establishment Survival in UK Manufacturing. The Journal of Industrial Economics, 51(1), 91-112
Dunne, T., Roberts, M., Samuelsson, L. (1988). Patterns of firm entry and exit in US manufacturing industries. RAND J Indus Econ, 19:495-515
Elhorst, J.P. (2014). Spatial Econometrics: From Cross-Sectional Data to Spatial Panels. Springer.
Gu. W, Sawchuk. G and Whewell Rennison. L (2003). The Effect of Tariff Reductions on Firm Size and Firm Turnover in Canadian Manufacturing. Reviewof World Economics, 139(3). 440-459.
Ilmakunnas. P & Topi. J (1999). Microeconomic and Macroeconomic Influences on Entry and Exit of Firms. Review of Industrial Organization, 15, 283-301.
Kashyap, K., & Stein, C., (1994). Monetary Policy and Bank Lending, in N. G. Mankiw (ed.), Monetary Policy. Chicago: University of Chicago Press, 221-256.
Krugman, P. (1998). Space: The final frontier. Journal of Economic Perspectives, l12, 161-174
Lesage, J. (1999). Spatial Econometrics. Department of Economics University of Toledo.
Bhattcharjee, A., Higson, C., & Kattuman, P., (2009). Macroeconomic Instability and Business Exit: Determinants of Failures and Acquisitions of UK Firms. Economica, 76, 108-131
LeSage, J.P., Pace, R.K. (2009). Spatial Econometrics. Chapman and Hall/CRC.
Nikitin, G. (2003). Plant Failure and Survival in the Indonesian Financial Crisis. Job Market. Job Market Paper.
Nystrom, K. (2007). An Industry Disaggregated Analysis of the Determinants of Regional Entry and Exit. The Annals of Regional Science, 41(4), 877-896.
Resende, M., Ribeiro, E.P., & Zeidan, R. (2015). Dynamic entry and exit linkages in the Brazilian manufacturing industry: An econometric investigation. International Journal of the Economics of Business, 22(3), 379-392.
Richardsson, H.W. (1995). Economies and diseconomies of agglomeration. In Giersch H (ed) Urban agglomeration and economic growth. Springer, Berlin.
Salman, A., Von Friedrichs, Y., & Shukur, G. (2012). The determinants of failure of small manufacturing firms: Assessing the macroeconomic factors. Electronic Business, 11(7).
Sarkar, M.B., Echambadi, R., Agarwal, R., & Sen, B. (2006). The effect of the innovative environment on exit of entrepreneurial firms. Strategic Management Journal, 27(6), 519-539.
Storey, D.J. (1991). The birth of new firms—does unemployment matter? A review of the evidence. Small business economics, 3(3), 167-178.
Totzek. A. (2010). Firms' Heterogeneity, Endogenous Entry, and Exit Decisions, Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2010: Ökonomie der Familie - Session: Advances of New Keynesian Macroeconomics, No. G2-V1.