با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
سنجش پویای ضریب کشش تغییرات حدسی و قدرت بازاری در صنعت چاپ ایران

سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحاقی گرجی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1397، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.37098.1092

چکیده
  در این مقاله ضمن معرفی معیار کشش تغییرات حدسی تلاش می­شود که با بهره­گیری از داده­های فصلی صنعت چاپ ایران طی سالهای 1393- 1375 در سطح کد دورقمی ISIC مرکز آمار ایران نسبت به سنجش و اندازه­گیری پویای قدرت بازاری در این صنعت اقدام شود. بنابراین با استفاده از اطلاعات بخش تقاضا، عرضه و فرایند بهینه­سازی رفتار تولید کننده، تابع سنجش پویای ...  بیشتر

ارزیابی ساختار بازار صنایع غذایی و آشامیدنی: رویکرد پارامتریک و غیر‎‎پارامتریک

سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحقی گرجی؛ سمیه شاطری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.25641.1056

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، ارزیابی ساختار بازار حاکم بربخش صنعت موادغذایی و آشامیدنی با استفاده از رویکرد غیرساختاری پانزار- راس و شاخص‎های غیرپارامتریک هرفیندال و نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر است. بدین‎منظور از داده‌های 22 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC در تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران در سال‎های 1386- 1374 استفاده ‌شده است. همچنین در این ...  بیشتر