با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

مدیر مسئول


یگانه موسوی جهرمی استاد تمام دانشگاه پیام نور

اقتصاد

  • yeganehmjgmail.com
  • 021-23322681

سردبیر


فرهاد خداداد کاشی استاد تمام دانشگاه پیام نور

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


یگانه موسوی جهرمی استاد تمام دانشگاه پیام نور

اقتصاد

  • yeganehmjgmail.com

اعضای هیات تحریریه


فرهاد خدادادکاشی استاد گروه اقتصاد اقتصاد پیام نور

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


هادی غفاری دانشیار دانشگاه پیام نور

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


کیومرث شهبازی استاد تمام دانشگاه ارومیه

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


ابوالفضل شاه آبادی استاد تمام دانشگاه الزهراء

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


کامبیز هژبرکیانی استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی

  • kianikhgmail.com

اعضای هیات تحریریه


سیدعبدالمجید جلائی استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اقتصاد بین الملل و اقتصاد پول

  • jalaeeuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد صنعتی با گرایش بین الملل

  • mohammadgholi.yousefigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد نبی شهیکی تاش استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اقتصاد

  • mohammad_tashyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سیاوش جانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

اقتصاد

  • s.janipnu.ac.ir

مدیر داخلی


سیاوش جانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

  • s.janipnu.ac.ir