با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استاد ، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

دولت و نوع نظام مالی از عوامل موثر بر رشد  بخش صنعت می باشد. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر شوک   اثربخشی دولت و شوک سیستم های مالی بر رشد صنعتی ایران می باشد. برای این منظور ضمن استفاده  از  داده های فصلی  مربوط به دوره زمانی 1375-1396 ازروش خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR)  برای ارزیابی تاثیر  شاخص های اثربخشی دولت و شاخص های سیستم های مالی استفاده شد. در این  تحقیق از شاخص های مالی  مبتنی بر بازار سهام و بانک استفاده شد. یافته های تحقیق دلالت بر این دارند که  در دوره مورد بررسی شاخص های مالی مبتنی بر بازار سهام و شاخص اثر بخشی دولت بیشترین تاثیر بر رشد بخش صنعت ایران داشتند.   شوک  نظام  مالی مبتنی بر بازار سهام، شوک  اثربخشی دولت ،شوک نیروی کار شاغل در بخش صنعت و سیستم مالی مبتنی بر بانک به ترتیب 26/75؛ 3.88؛   97/1 و33/1درصد از تغییرات رشد بخش صنعت را در بلند مدت  توضیح می دهند.

کلیدواژه‌ها

اسدزاده، ا.، جلیلی، ز. (1393). "کیفیت نهادی ورشد اقتصادی، دموکراسی یا حاکمیت قانون؟ مطالعه موردی گروه کشورهای اسلامی 2002-2011." دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال سوم،شماره اول، بهار و تابستان، 82-55.
اصغری، م.، کاراوند ، ع.، زمانی، ز. (1391). "مقایسه تأثیر سیستم های مالی بانک محورو بازار محور بر کیفیت محیط زیست مطالعه موردی کشورهای منتخب اتحادیه اروپا و خلیج فارس".فصل نامه تحقیقات توسعه اقتصادی، تابستان،32-1.
حیدری، ح.، اصغری، ر.، علی نژاد، ر.(1394). "بررسی تاثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA ". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 57، تابستان، 192-165.
خداپرست مشهدی ، م.، فلاحی، م.،رجبزاده، ن.(1395). "بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی". دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی( دانش وتوسعه سابق) دوره جدید، سال بیست وسوم، شمارة 11، بهار و تابستان.
سلاطین، پ.(1398). "حکمرانی خوب و کارآفرینی در رهیافت داده های پانل کشورهای منتخب". فصلنامه دولت پژوهی، سال پنجم، شماره 20 103-71.
عزتی، م.، عاقلی، ل.، کرمی، و.(1398)."ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اسلامی". فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه، دوره 1، شماره 2، تابستان، 59-35.
مبارک، ا.، کیانی، ک.، معمارنژاد، ع.(1397)."مطالعه تاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی". فصل نامه برنامه ریزی و بودجه، سال بیست و سوم، شماره 1، بهار،، ص146-117.
محمدی بیرامی، ا.، محمدزاده ، ی.، رضازاده، ع.(1398). "تاثیرساختار مالی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ".  فصل نامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال هشتم، شماره  30، تابستان،221-195.
محمدی، ت.، ناظمان ، ح.، خداپرست پیرسایی، ی.(1393). "بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ".  فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 10، بهار،178-151.
 

 

 
Afsaw Maruta, A. (2020). "Foreign aid, Institutional Quality and economic growth: evidence from developing world". Economic Modelling, Volume 89, July, 444-463.
Bist, J. P. (2018). "Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries". Cogent Economics & Finance , First Published: 09 March.
Glawe, L. &. (2020). "The role of institutional quality and human capital for economic growth across Chinese provinces – a dynamic panel data approach". Journal of Chinese Economic & Business studies,Apr, ISSN: 1476-5284 (Print) , 1476-5292.
koop, G. &. (2013). "A New Index of Financial Conditions". University of Glasgow, Adam Smith Business School, Gilbert Scott building,. Glasgow.
Levine, R. (2002). "Bank base and Market Base Financial System,Which is Better?". Journal of Financial Intermediations, 11(4), , 398-428.
North, D. C. (1991). "Institutions, institutional change and economic performance". Cambridge (UK): Cambridge University Press.
Paola Bongini, M. I.-D. (2017). "Financial Development and Economic Growth: The Role of Foreign-Owned Banks in CESEE Countries". Sustainability, 335.
Piabuo, J. T. (2017). "Financial sector development and economic growth: evidence from Cameroon". Financial Innovation, 40854-017-0073.
Radzevica, A. &. (2018). The Role of Institutional Quality in Economic Growth:Implications for the Baltic States. Stockholm school of economics. , 587-677.
Rahman, A. A. (2020). "Financial development–economic growth nexus in Pakistan: new evidence from the Markov switching model". Cogent Economics & Finance Journal, volume 8, Issues1.
Sani, A. ,. (2019). "Public Debt, Institutional Quality and Economic Growth in Sub-Saharan Africa". Institutions and Economies, Vol. 11, No. 3, 39-64.
Seid Hussen, M. &. (2020). "The impact of regional institutional quality on firm innovation: evidence from Africa". Innovation and Development, Online Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/riad20, Volume 10.
Torgler, B. S. (2007). "The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy". IZA Discussion Paper, 25-41.