با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

صنایع شیمیایی و پتروشیمی در زمره صنایع با پیچیدگی بالا و بخش مهمی از زنجیره ارزش جهانی می باشند. این صنعت (با کد آیسیک 24)، 7/11 درصد از تولید و 7/24 درصد از صادرات صنایع کارخانه‌ای جهان را به خود اختصاص داده است. علیرغم وجود منابع غنی نفت و گاز، ایران با متوسط تولید 31/8 میلیارد دلار طی دوره 2016 – 2014، در رتبه 22 ام تولیدکنندگان جهانی قرار دارد. هرچند حدود 33 درصد از تولیدات  صنعت شیمایی و پتروشیمی  ایران صادر شده  است،  به دلیل عدم توجه به متنوع سازی تولید  و صرفا   تمرکز بر صادرات  تعداد  اندکی محصول ، اثرگذاری این صنعت بر رشد اقتصادی ناچیز بوده است. در این مقاله به منظور تعیین زمینه های متنوع سازی صادرات   در صنایع شیمایی و پتروشیمی ایران از دو رویکرد "پیچیدگی اقتصادی" و " فضای محصول" استفاده شد.  برای تعیین گروه های کالایی با اولویت بالا برای صاردارت از پنج  شاخص  استفاده شد که عبارتند از  " پیچیدگی محصول"،  "منفعت فرصت" ،  "چگالی" ، "ارزش تقاضای جهانی محصول (میزان واردات)" و "رشد تقاضای جهانی" . نتایج دلالت برآن داشت که در سطح طبقه بندی چهار رقمی HS،  علی‌رغم قابلیت‌ها و توانمندی‌های موجود ، صنعت پتروشیمی ایران بر تولید محصولات کمتر پیچیده  متمرکز بوده است.   بر اساس اندازه شاخص های فوق الذکر از میان   194 گروه کالایی این صنعت،  تولید  60 گروه کالایی در صنعت پتروشیمی ایران  دارای اولویت است. در حال حاضر صنعت پتروشیمایی ایران تنها در 13 گروه کالایی از 60 گروه فوق الذکر از مزیت نسبی صادراتی برخوردار است. با اتکا به قابلیت‌های موجود  پیشنهاد می‌شود ضمن تداوم حمایت از تولید و صادرات این کالاها، برنامه‌ریزی لازم برای سرمایه‌گذاری در توسعه تولید و صادرات سایر گروه‌های کالایی (47 گروه دیگر) نیز در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

ثاقب، حسن؛ رنجبر، امید (1398)، "کاربرد رویکردهای فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی در متنوع‌سازی صادرات (مطالعه موردی صنایع پایین‌دست پتروشیمی)"، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
حیدرپور، افشین.(1391). "نگاهی به 20 اقتصاد بزرگ دنیا و تحلیل برابری قدرت خرید دو پول ملی (GDP برحسب PPP)". مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
رنجبر، امید، ثاقب، حسن و صادق ضیائی بیگدلی (2019) "تحلیل پویایی صادرات غیرنفتی ایران: نتایج جدید با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی"، تحقیقات اقتصادی, 54(1), 47-73.‎
هیدالگو، سزار(2015). "چرا اطلاعات رشد می‌یابد؟ تکامل نظم، از اتم‌ها تا اقتصادها". برگردان: بهروز شاهمرادی. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.      
 
 
 
 
Balassa, Bela (1965): “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage,” Manchester School of Economic and Social Studies, 33, 99–123.
Cruz, J and Riker, D.(2012). "Product Space Analysis of the Exports of Brazil". U.S. International Trade Commission
Fortunato, P & Razo, C & Vrolijk, K. (2015). "Operationalizing the Product Space: A Road Map to Export Diversification", UNCTAD Discussion Paper, No. 219.
Hausmann, R and B. Klinger, (2010). "Structural Transformation in Ecuador", Policy Brief #112, Inter-American Development Bank.
Hausmann, R and B. Klinger, 2009, Policies for Achieving Structural Transformation in the Caribbean, Discussion Paper #2, Inter-American Development Bank.
Hausmann, R and Chauvin, J, (2015). "Moving to the Adjacent Possible: Discovering Paths for Export Diversification in Rwanda, CID (Center for International Development at Harvard University)". Working Paper , No. 294.
Hausmann, R., and C. A. Hidalgo. (2010). "Country Diversification, Product Ubiquity, and Economic Divergence". Working Paper No. 201, Center for International Development at Harvard University (CID). John F. Kennedy School of Government, Cambridge, MA. Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1724722.
Hausmann, R., and C. A. Hidalgo. (2011). "The Network Structure of Economic Output". Journal of Economic Growth 16: 309–342. doi:10.1007/s10887-011-9071-4.
Hausmann, R., C. A. Hidalgo, S. Bustos, et al. (2014). "The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity". Cambridge, MA: MIT Press.
Hausmann, R., J. Hwang, and D. Rodrik. (2007). "What You Export Matters". Journal of Economic Growth 12: 1–25. doi:10.1007/s10887-006-9009-4.
Hidalgo, C. (2009). "The dynamics of economic complexity and the product space over a 42-year period’, Center for International Development". Working Paper, Harvard University.
Hidalgo, C. A., and R. Hausmann. (2009). "The Building Blocks of Economic Complexity". Proceedings of the National Academy of Sciences, 106: 10570–10575. doi:10.1073/pnas.0900943106.
Jordan Strategy Forum (JSF); (2017). "Jordan's Product Space Analysis". Part One & two.
Khan M & and U Afzal; (2016). "The Diversification and Sophistication of Pakistan’s Exports: The Need for Structural Transformation". The Lahore Journal of Economics. pp. 99–127.
World development indicators, http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators/preview/on
World Integrated Trade Solution (WITS), https://wits.worldbank.org/.