با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد.

10.30473/jier.2024.70038.1430

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی دوره حیات شغل نیروی کار شاغل در صنایع تولیدی استان یزد و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنسیت پرداخته است. با توجه به ثبت مشخصات و سوابق شغلی نیروی کار استان یزد در پایگاه اطلاعات تجمیعی سازمان تامین اجتماعی از سال 1390، دوره زمانی مورد مطالعه از 1390 تا 1399 در نظر گرفته شده است. برآورد مدل مخاطره متناسب کاکس نشان می‌دهد که در حالت تحلیل چند متغیره، جنسیت تاثیر معنی‌داری بر دوره حیات شغل ندارد، ولی در حالت تک متغیره، تاثیر معنی‌دار است و زن بودن نسبت مخاطره را افزایش می‌دهد. همچنین، متاهل بودن و افزایش بار تکفل نیروی کار، نسبت مخاطره را کاهش می‌دهد. تاثیر دستمزد بر دوره حیات شغل در دو حالت تک متغیره و چند متغیره ناچیز ولی متناقض است. مهاجر بودن و نرخ بیکاری، نسبت مخاطره را افزایش می‌دهد و صنایع با سطح تکنولوژی پایین و بالا نسبت خطر بالاتری نسبت به دو گروه دیگر، یعنی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط به پایین و متوسط به بالا دارند. در نهایت، نتایج پژوهش نشان می­دهد که دوره حیات شغل در بازار کار استان یزد، بیش از آن که تحت تاثیر جنسیت به عنوان یک ویژگی فردی باشد، تحت تاثیر نرخ بیکاری است. بنابراین، افزایش ثبات شغلی زیرگروه­های مختلف جامعه، از جمله زنان، و کاهش نرخ بیکاری مستلزم توجه جدی به متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط کلی اقتصاد کشور است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

منابع

ابونوری، اسماعیل و غلامی، نجمه (1388). بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران. مطالعات اجتماعی زنان، 7(1)، 31-54.
اسفندیاری، هادی، اسلمی نژاد، علی اضغر و طهمورث پور، مجتبی (1390). روش آماری تحلیل بقا در آنالیز طول عمر تولیدی گاوهای شیری. فصلنامه دانشجویی آمار، 8(2)، 8-14.
جوادی، مریم، هرندی، فاطمه و فلاح محسن خانی، زهره (1392). تحلیل جنسیتی ثبات اشتغال در ایران. مجله بررسی­های آمار رسمی ایران، سال 24، شماره اول، 87-107.
رضایی، مجید (1386). اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از دیدگاه اسلامی. فصلنامه علمی پزوهشی اقتصاد اسلامی، 7(25)، 99-124.
رنجبران، فاطمه و مترجم، کیومرث (1398). مدل‌بندی عوامل موثر بر طول مدت زمان بیکاری با استفاده از تجزیه و تحلیل بقا. نشریه بررسی­های آمار رسمی ایران، 30 (2)، 549-568.
سازمان تامین اجتماعی (1397)، گزارش توصیفی توزیع سن، سابقه و دستمزد بیمه­شدگان، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی.
عیسی‌زاده، سعید، نائینی، هادی، قلی‌پور، اعظم (1400). بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری کارجویان در ایران. نشریه علمی پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 29(97)، 7-28.
فیض پور، محمدعلی (1387). بازار کار و تئوری جنسیت؛ مطالعه دیدگاه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بازار کار در استان یزد. مجله تحقیقات زنان، 2(3)، 64-85.
فیض پور، محمدعلی و رضایی نوجینی، عباس (1391). سطح تکنولوژی و احتمال خروج بنگاه­های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با استفاده از مدل مخاطره کاکس. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 12(3)، 107-132.
فیض پور، محمدعلی، و زارع، غلامحسین. (1391). تعیین عوامل موثر بر دوره بیکاری با استفاده از مدل رویداد متناسب کاکس, مطالعه موردی شهر یزد: 1386 تا 1389. پژوهشهای اقتصادی ایران، 17(51)، 113-135.
فیض‌پور، محمدعلی، زارع، محمدحسن و زارع زردینی، علی (1401). تاثیر بیمه بیکاری بر دوره بیکاری در شهر یزد. نشریه علمی سیاست‌گذاری اقتصادی، 14 (27)، 85-112.
کار، مهرانگیز (1384). زنان در بازار کار ایران. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. چاپ سوم، تهران.
کریمی، سعیده (1393). سایه مرگ در صنایع تولیدی ایران: مطالعه موردی صنایع منتخب در استان­های یزد و اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد.
گنجعلی، مجتبی، صابری، زهرا، خان زاده، فرشید، دانش پرور، نیما، محمدی، معصومه و افتخاری، سمانه (1390). تحلیل آماری عوامل موثر بر طول مدت بیکاری. گزارش طرح گروه پژوهشی و پردازش داده­ها و اطلاعات پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران (1401). چکیده نتایج مربوط به طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1401. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
نوروزی، لادن (1383). تفاوت­های جنسیتی در ساختار شغلی بازار کار ایران، پژوهش زنان، سال اول، شماره اول. صص 165-178.
 
 
References
Akerlof, G. A., and Main, B. G. (1981). An Experience-Weighted Measure of Employment and Unemployment Durations. American Economic Review, Vol. 71, pp 1003-1011.
Anker, Richard (2001). Gender and Jobs; Sex Segregation of Occupations in the world. Social Science, ILO, Intenational Labour Office, Geneva.
Baydur, I., & Toshihiko Mukoyama, 2020. "Job Duration and Match Characteristics over the Business Cycle," Review of Economic Dynamics, Elsevier for the Society for Economic Dynamics, vol. 37, pages 33-53, July.
Chuanchuan, Zhang, & Jingwen, Wang (2021). Gender roles and women’s labor market outcomes. China Economic Quarterly International, Volume 1, Issue 2, 97-108.
Cox, D. R. (1972). Regression Models and Life-Tables. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 34(2), 187–220.
Doeringer, P. and Piore, M. (1971). Internal Labor Markets and Manpower Analysis. M. E. Sharpe Publishers, London.
Gritz, R. M. (1989). The Impact of Training on the Frequency and Duration of Employment. Journal of Econometrics, Vol. 57, pp 21-51.
Hall, E. Robert (1979). A Theory of the Natural Unemployment Rate and the Duration of Employment, Journal of Monetary Economics, April 1979, 5(2), pp. 1-17.
Heisz, A. (1999). Changes in Job Duration in Canada. Relations Industrielles, vol. 54, 365-387.
Hollister, M. N., & Smith, K. E. (2014). Unmasking the Conflicting Trends in Job Tenure by Gender in the United States, 1983–2008. American Sociological Review, 79(1), 159-181.
Hopenhayn, H. A. (2001). Labor Market Policies and Employment Duration: The Effects of Labor Market Reforn in Argentina. University of Rochester and University Sidad Torcuato Di Tella, Research Network Paper #R-407.
Horny, G., Mendes, R., & van den Berg, G. J. (2009). Job Durations with Worker- and Firm-Specific Effects: MCMC Estimation with Longitudinal Employer-Employee Data. Journal of Business & Economic Statistics, 30(3), 468-480.
International Labor Organization (ILO) (2022). The gender gap in employment: What''s holding women back? Published in December 2017, update in February 2022.
Kalbfleisch, J. D. & Prentice, R. L. (2011). The Statistical Analasis of Failure Time Data. A John Wiley & Sons, INC, Publication, Hoboken, New Jersey, Second Edition.
Kavkler, A., Danacica, D. E., Babucea, A. G., Bicanic, I., Bohm, B., Tevdovski, D., Tosevska, K. and Borsic, D. (2009). Cox Regression Models for Unemployment Duration in Romania, Austria, Slovenia, Croatia and Macedonia. Romanian Journal od Economic Forecasting. Vol. Hasan, A. and De Brouker, P. (1985). Unemployment, Employment and Non-Participation in Canadian Labour Market: Minister of Supply and Services Canada.10, pp, 81-104.
Keum, Jaeho, Yi. Insill. (2016). Job Separation Risk and Youth Unemployment in Korea. Korea and the World Economy, 17(1), 129-159.
Kleinbaum, D. G. & Klein, M. (2005). Survival Analysis: A Self-Learning Text, Springer: Statistics for Biology and Health.
Lancaster, T. (1979). Econometric Methods for the Duration of Unemployment. Econometrica 47, 939-956.
Luechinger, S., Meier, S., & Stutzer, A. (2008). Why does unemployment hurt the employed?: Evidence from the life satisfaction gap between the public and the private sector. Journal of Human Resources, 45(4), 998-1045.
Lv, Lei, Yin, Yuchen, Wang. Yuanchang,. (2020). The Impact of R&D Input on Technological Innovation: Evidence from South Asian and Southeast Asian Countries, Discrete Dynamics in Nature and Society, vol. 2020, Article ID 6408654, 11 pages.
Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2011). Annual Report on Sustainable Development Work in the OECD.
St-Denis, X. & Hollister, M. (2023). Two paths towards job instability: Comparing changes in the distribution of job tenure duration in the United Kingdom and Germany, 1984–2014. British Journal of Industrial Relations, 61, 723-751.
St-Denis, X., & Hollister, M. (2023). Are All the Stable Jobs Gone? The Transformation of the Worker–Firm Relationship and Trends in Job Tenure Duration and Separations in Canada, 1976–2015. Work, Employment and Society, 0(0).
Tansel, Aysit and Tasci, H. Mehmet (2004). Determinants of Unemployment Duration for Men and Women in Turkey. Middle East Technical University (METU) - Department of Economics; IZA Institute of Labor Economics; Economic Research Forum.
United Nations report (2015). Progress of the world’s women 2015–2016: Transforming economies, realizing rights. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).
WORLD Bank (2004). Gender and Development in the East and North Africa; woman in the public sphere. MENA Development Report. Washington.