با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.‏

2 گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان، خرم آباد ،ایران

10.30473/jier.2024.69720.1424

چکیده

این مطالعه به بررسی واکنش صنعت چندرشته‌ای در بازار سرمایه به تحریم‌های اقتصادی، قیمت جهانی کامودیتی‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از رهیافت تأخیر توزیع ‌شده خودرگرسیون (ARDL) با داده‌های ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 مدل پویای پژوهش برآورد شده است. همچنین با استفاده از آزمون کرانه‌های تاخیر توزیع‌شده خودرگرسیون (ARDL) رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت صنعت چندرشته‌ای و متغیرهای مستقل پژوهش بررسی شده است. ضرایب بلندمدت نشان می‌دهد که شاخص قیمتی صنعت چندرشته‌ای صنعتی به طور مثبت تحت تاثیر شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها و نرخ ارز و به طور منفی تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و نرخ تورم است. نتایج حاصل از مکانیسم تصحیح خطا نشان می‌دهد که رابطه بلندمدت مدل واقعی است و هر سال 63 درصد از میزان انحراف از مسیر در بلندمدت تصحیح می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

منابع

ابراهیمی، مریم، کامبیز هژبر کیانی، عباس معمار نژاد، فرهاد غفاری. (1397).بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران و چین با رویکرد ARDL غیرخطی، فصلنامه اقتصاد مالی، 12(44)، 21-39.
اوجی مهر، سکینه و منتخب، افشین و صمدی، علی حسین . (1399). رتبه بندی کارایی صنایع منتخب فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد روش تحلیل نوسانات روندزدایی شده چند فرکتالی. فصلنامه علمی پژوهش های اقتصاد صنعتی،4(14)، 11-26.
پیرائی،خسرو و شهسوار، خسرو (1387). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 9(1)، 21-38.
حیدری، حسن، و بشیری، سحر. (1391). بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH. تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 3(9)، 71-92.
خادم پور آرانی، عباس. (1401). مدل تلفیقی چند هدفه و اقتصادسنجی جهت بهینه‌سازی پرتفوی سهام. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 4(2)، 263-292.
خمسه، محمد  و معماریان، عرفان. (1399). بررسی تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران. ششمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم‌انسانی در ایران.
زراء نژاد، منصور و معتمدی، سحر. (1391). بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی رویکرد اسلامی - ایرانی سال 12(46)، 101-116.
سعیدی، پرویز و امیری، عبدالله (1387). بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه مدلسازی اقتصادی،2(2)، 111-130.
سوری، علی .1400، اقتصاد سنجی (پیشرفته)جلد دوم همراه با کاربرد Eviews8  و Stata12 ، تهران : نشر نورعلم ، چاپ اول.
شاکری، عباس و اسکویی، الناز. (1402). بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی. پژوهش های اقتصادی ایران،82(49)، 44-94.
شکری، مصطفی و سعادت مهر، مسعود. (1400). بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جذب مالیات های غیرمستقیم در ایران: رهیافت فازی. نظریه های کاربردی اقتصاد، 10(3)، 227-252.
عبدالملکی، حجت‌الله. (1393).اقتصاد مقاومتی،درآمدی برمبانی ،سیاست ها وبرنامه عمل.تهران:نشر انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع).
فدایی‌نژاد، محمد اسماعیل و فراهانی، رضا. (1396). اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، 11(39)، 1-25.
فرجی، یوسف. (1395).پول ،ارز و بانکداری. تهران.چاپ و نشر بازرگانی
قادری، سامان و شهرازی، مهدی. (1399). اثر شاخص قیمت جهانی کامودیتی‌ها بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد بیزین چرخشی مارکوف. تحقیقات مالی، 22(1)، 90-109.
کریم‌زاده مصطفی (1385). بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم جمعی در اقتصاد ایران. فصلنامه  پژوهش‌های اقتصادی ایران، 8(26)، 41-54.
گجراتی، دمو دار (1394)، اقتصاد سنجی کاربردی ،تهران: نشرنور علم، چاپ سوم.
محرابیان، علی‌اکبر  و گودرزی فراهانی، یزدان (1400). در پژوهشی تحت عنوان، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی صنایع در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته. فصلنامه اقتصاد کاربردی، 11(39)، 55-73.
نوفرستی، محمد (1378). ریشه واحد و هم جمعی در اقتصادسنجی. تهران: انتشارات مؤسسه رسا، چاپ اول.
 
References
Ankudinov, A., Ibragimov, R., & Lebedev, O. (2017). Sanctions and the Russian stock market. Research in International Business and Finance, 40, 150-162
Biswas, D. (2015). The effect of portfolio diversification theory: Study on modern portfolio theory of stock investment in the national stock exchange. Splint International Journal of Professionals2(6), 70-77.‏
Demir,C. (2019).Macroeconomic determinants of stock market fluctuations: The case of BIST-100. Economies, 7(1), 8.
‏Giri, A. K., & Joshi, P. (2017). The impact of macroeconomic indicators on Indian stock prices: An empirical analysis. Studies in Business and Economics12(1), 61-78.‏
Humpe, A., & McMillan, D. G. (2020). Macroeconomic variables and long-term stock market performance. A panel ARDL cointegration approach for G7 countries. Cogent Economics & Finance, 8(1), 1816257.‏
John, E. I(2019). Efect of macroeconomic variables on stock market performance in Nigeria. Journal of Economics, Management and Trade22(6), 1-14
Kang, W., Ratti, R. A., & Vespignani, J. (2017). Global commodity prices and global stock market volatility shocks: Effects across countries. Journal of Asian Economics, 71, 101249.
Khadivi, H., Bahri Sales, J., Jabbarzadeh Kangarluyi, S., & Zavarirezaei, A. (2022). Investigating the impact of the devaluation of national currency and macroeconomic indicators considering the political effects of sanctions on stock prices. International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, 13(2), 1089-1103.‏
Khalid, W., & Khan, S. (2017). Effects of macroeconomic variables on the stock market volatility: the Pakistan experience. International Journal of Econometrics and Financial Management5(2), 42-59.‏
 
Long, S., Zhang, M., Li, K., & Wu, S. (2021). Do the RMB exchange rate and global commodity prices have asymmetric or symmetric effects on China’s stock prices?. Financial Innovation, 7(1), 1-21.
Megaravalli, A. V., & Sampagnaro, G. (2018). Macroeconomic indicators and their impact on stock markets in ASIAN 3: A pooled mean group approach. Cogent Economics & Finance, 6(1), 1432450
Michael, A. (2014). The inflation-stock market returns nexus: evidence from the Ghana stock exchange. Journal of economics and international finance, 6(2), 38.‏
Mohnot, R., Banerjee, A., Ballaj, H., & Sarker, T. (2024). Re-examining asymmetric dynamics in the relationship between macroeconomic variables and stock market indices: empirical evidence from Malaysia. The Journal of Risk Finance, 25(1), 19-34.‏
Naseer, M., & Bin Tariq, D. Y. (2015). The efficient market hypothesis: A critical review of the literature. The IUP Journal of Financial Risk Management, 12(4), 48-63.
Okwuoza, G. I. (2021). Stock market performance and macroeconomic fundamentals in Nigeria. International Journal of Intellectual Discourse4(4), 234-251.‏
Olokoyo, F. O., Ibhagui, O. W., & Babajide, A. (2020). Macroeconomic indicators and capital market performance: Are the links sustainable?. Cogent Business & Management, 7(1), 1792258.‏
Parab, N., & Reddy, Y. V. (2020). The dynamics of macroeconomic variables in Indian stock market: a Bai–Perron approach. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies13(1), 89-113.‏
Torbira, L. L., & Agbam, A. S. (2017). Macroeconomic risk factors and stock returns: The arbitrage pricing approach. Journal of Finance, Banking and Investment, 4(1), 41-71.‏