با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : مدل سازی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30473/jier.2023.63528.1389

چکیده

بر اساس یک توافق عمومی ضمنی، رضایت و تعهد کارمندان تحت تأثیر پاداش‌‌های کامل قرار دارد؛ بنابراین ادراک مدیران از استفاده مناسب و مؤثر برنامه‌‌های پاداش جهت افزایش کارایی ضروری است. اما یکی از مهم‌‌ترین مشکلات موجود در این زمینه عدم توانایی تفکیک مناسب انواع نیروی کار بر اساس بهره‌‌وریشان به‌هنگام توزیع پاداش است که باعث می‌‌شود در بسیاری موارد نیروی کار با بهره‌‌وری بالا و پایین به یک اندازه پاداش دریافت کنند. پژوهش حاضر با طراحی یک بازی ایستا با اطلاعات کامل بین مدیران و نیروی کار آن‌‌ها و با توجه به پیامدهای بازیکنان، درصدد است که نشان دهد در برخی موارد حتی توزیع پاداش نامناسب می‌تواند از برابری پاداش برای انواع نیروی کار نیز فراتر رود به‌گونه‌ای که به نیروی کار با بهره‌‌وری پایین‌‌تر پاداش بیشتری نسبت به نیروی کار با بهره‌‌وری بالاتر پرداخت شود. از این رو، در این پژوهش ارتباط متقابل مدیران و نیروی کار از طریق نظریه‌‌ی بازی‌‌ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظوراستراتژی مدیران در پنج حالت و استراتژی کارکنان در سه حالت طراحی گردید. نتایج نشان داد که در نقطه تعادل، استراتژی مدیران توزیع پاداش مستمر و یکسان به کارکنان با بهره‌‌وری بالاتر خواهد بود و کارکنان نیز استراتژی تلاش بیشتر جهت افزایش بهره‌‌وری (و لذا دریافت پاداش) را انتخاب خواهند کرد. نهایتاً پیشنهاد می‌‌گردد جهت ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر کارکنان و در نتیجه افزایش بهره‌‌وری آنان، توزیع پاداش بین کارکنان با بهره‌‌وری بالاتر و به صورت مستمر و یکسان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

دهقان، نبی‌اله؛ قوچانی، سیدمحمود و حمید علیزاده (1393). طراحی الگوی بومی عوامل مژثر بر توزیع پاداش در قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) آجا. فصلنامه مدیریت نظامی(14)56، زمستان 1393.
سپهوند، رضا، فعلی، راضیه (1398). بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بندر امام خمینی (ره)). فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، (3)6، 90-71.
سعادت، اسفندیار(1396). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.
سوری، علی (1390)،  اقتصاد ریاضی، روش ها و کاربردها، تهران: انتشارات سمت.
شیمون.ال. دولان، رندال اس. شولر(1390). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه طوسی، حمدعلی و محمد صائبی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
 
 
 
محمدزاده، عباس و آرمن مهروژان (1375). رفتار سازمانی: نگرش اقتضایی. دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. 154.
محمدی، افسانه؛ ونکی، زهره و ربابه معماریان (1391). بررسی علل عدم اثربخشی پاداش‌ها برای پرستاران: یک مظالعه موردی. فصلنامه مدیریت پرستاری. (3)1، 54-46.
محمودی، حسین؛ ابراهیمیان، عباسعلی و محسن سلیمانی (1386). بررسی عوامل انگیزش شغلی پرستاران بخش‌های ویژه. مجله علوم رفتاری، (2)1، 178-171.
مخصوصی، علی، سیدنقوی، میرعلی، صالحی صدقیانی، جمشید، جهانگیرفرد، مجید (1401). تبیین عوامل اثرگذار تعهد و پاداش و برنامه ریزی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه علمی مطالعات بین رشته‌‌ای دانش راهبردی، (46)12، 240-217.
 
 
References
Akuoko, KO., Kanwetuu, VDP., Dwumah, P (2014). EFFECT OF REWARD SYSTEMS ON EMPLOYEES’ BEHAVIOUR In OBUASI MUNICIPALITY OF GHANA, International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 3(1), 128-142.
Carpenter, J., & Robbett, A. (2022). Game Theory and Behavior. MIT Press.
Chen HM, Hsieh YH. (2006). Key trends of the total reward system in the 21st Century. Compensation Benefits Review. 38(6), 64-70.
Gibbons, R (1997). "An Introduction to Applicable Game Theory", Journal of Economic Perspective,  11(1), 127-49.
Good, T.L., Brophy, J. E. (1990). Educational Psychology: A Realistic Approach. (4th ed.). White Plains, NY: Longman.
Isaac RG, Zerbe WJ, Pitt DC. (2001). Leadership and motivation: The effective application of expectancy theory. Journal of Managerial Issues. 13(2), 212-226.
Juliani, T., & Windu, F. S. (2017). ANALYSIS OF INCENTIVE, WORK DISCIPLINE, AND EDUCATION LEVELS THAT INFLUENCE EMPLOYEE PERFORMANCE. Jurnal Aplikasi Manajemen, 15(2), 355- 361.
 
 
Li, J., Shang, L., Galatsch, M., Siegrist, J., Müller, HB., Hasselhorn, HM (2013). Psychosocial Work Environment and Intention to Leave the Nursing Profession: A Cross-National Prospective Study of Eight Countries, International Journal of Health Services, 43(3), 519-536.
Li, J., Galatsch, M., Siegrist, J., Müller, BH, & Hasselhorn, HM. (2011). Reward frustration at work and intention to leave the nursing profession- Prospective results from the European longitudinal study. International Journal of Nursing Studies; 48(5),  628-635.
Malik, ME., Danish, R., & Usman, A. (2010). Impact of job climate and extrinsic rewards on job satisfaction of banking executives: A case of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 1(12), 125-139.
Mas-Colell, A., Whinston, M. D. & Green, J. R. (1995). Microeconomic Theory. London: Oxford University Press.
Nabibya, ML., Egessa, R., Kwendo, E (2016). Performance Reward and Employee Productivity in the Judiciary in Kakamega Region Law Courts, Kenya, 4(2016), 954-958.
Obicci, PA (2015). Influence of Total Rewards on Employee Satisfaction and Commitment in Government Organization, International Journal of Research in Management, Science & Technology, 3(1), 47-56.
Osborne, M. (2000). An Introduction to Game Theory by Please send comments to Department of Economics This version.
Rotea, C. S., Logofatu, M., & Rotea, C. S. (2018). Evaluating The Impact Of Reward Policies On Employee Productivity And Organizational Performance In Hospitals. Eurasian Journal of Business and Management, 6(2), 65-72.
Salimian, S., & Shahbazi, K. (2017). Iran's Strategy in Utilizing Common Resources of Oil and Gas: Game Theory Approach. Iranian Journal of Economic Studies, 6(2), 185-202.
San, O., Theen, Y., & Heng, T. (2012). The reward strategy and performance measurement (evidence from Malaysian insurance companies). International Journal of Business, Humanities and Technology, 2(1), 211-223.
Shy, O. (1996). Industrial Economics: Theory and Applications. Paris: MIT Press.
Swansburg RC, Swansburg RJ. Management and Leadership for nurse Administrators. 5th Ed. NewYork: McGraw-Hill Co. 2009.
Wang, PY. (2004). Teacher as leader and student as follower: The implementation of expectancy theory in the English classes of Taiwanese college. Journal of American Academy of Business, Cambridge. 5(1/2), 418-429.