با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 محقق، مرکز تحقیقات در اقتصاد و مدیریت (CREM) - UMR 6211 - دانشگاه کان نرماندی، کان نرماندی، فرانسه.

4 استاد اقتصاد، مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت (CREM) - UMR6211 - دانشگاه کان نرماندی، کان نرماندی، فرانسه.

10.30473/jier.2023.68367.1398

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی جنبه‌های جدید تئوری یادگیری از طریق صادرات است. بدین‌منظور نمونه‌ای متشکل از 104 شرکت کوچک و متوسط (SMEs) در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است. این داده‌ها بر‌اساس پرسشنامه‌ی اقتباس شده از بررسی‌های نوآوری جامعه (CIS) است که هدف آن جمع‌آوری داده‌های نوآوری از شرکت‌های کشورهای اروپایی است و برای انعکاس شرایط اقتصادی ایران بومی‌سازی شده است. پرسشنامه توسط مدیران شرکت‌های منتخب از خرداد 1400 تا پایان شهریور 1400 تکمیل شده است. سپس دو شاخص تنوع سیمپسون و شانون- وینر، برای تنوع نوآوری شرکت‌ها محاسبه شده است. برای متغیر صادرات دو شاخص استمرار صادرات و تنوع گسترده به‌کار گرفته شده است. سپس، شاخص شدت نهاده‌ی نوآوری، محدودیت‌های صادراتی و ویژگی‌های فردی و سازمانی مدیر شرکت با استفاده از تکنیک تحلیل تناظر چندگانه (MCA) محاسبه شد. در نهایت از مدل معادلات ساختاری تعمیم‌یافته (GSEM) برای برآورد مدل اقتصادسنجی مورد نظر استفاده شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، استمرار صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع‌تر صادراتی اثر مثبت و معنادار بر تنوع نوآوری دارد ولی با توجه به ضرایب برآوردی نخست، باید شرایطی فراهم شود که فرایند استمرار صادرات برای این بنگاه‌ها تسهیل گردد، سپس صادرات به مناطق مختلف در برنامه آن‌ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

شهبازی، کیومرث؛ موحدی، محمد؛ برومند، یونس. (1397). رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم‌یافته، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 88، 77-113.
فلاحتی، علی؛ شهیکی تاش، محمدنبی؛ رضائی، الهام؛ کرانی، عبدالرضا. (1396). ﺗﺄثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری بر سودآوری صنایع کارخانه‌ای با سطوح مختلف فناوری. فصلنامه علمی پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، 1(1)، 23-36.
دهقان طرزجانی، علیرضا؛ ابراهیمی، مهرزاد؛ زارع، هاشم؛ امینی فرد، عباسی. (1400). بررسی اثر نوآوری و مالکیت فکری بر رشد تولید صنایع با فناوری بالا (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه). فصلنامه علمی پژوهش‌های اقتصاد صنعتی.
 
 
 
 
References
Acikdilli, G., Mintu-Wimsatt, A., Kara, A., & Spillan, J. E. (2022). Export market orientation, marketing capabilities and export performance of SMEs in an emerging market: A resource-based approach. Journal of Marketing Theory and Practice30(4), 526-541.‏
Alegre, J., Pla-Barber, J., Chiva, R., & Villar, C. (2012). Organisational learning capability, product innovation performance and export intensity. Technology Analysis & Strategic Management, 24(5), 511–526.
Andersén, J. (2021). Resource orchestration of firm-specific human capital and firm performance—the role of collaborative human resource management and entrepreneurial orientation. The International Journal of Human Resource Management32(10), 2091-2123.
Audretsch, D. B., & Belitski, M. (2020). The role of R&D and knowledge spillovers in innovation and productivity. European economic review123, 103391.
Azar, G., & Ciabuschi, F. (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness. International business review26(2), 324-336.
Bernard, A. B., Eaton, J., Jensen, J. B., & Kortum, S. (2003). Plants and productivity in international trade. American Economic Review, 93(4), 1268–129.
Boon, W. P., Edler, J., & Robinson, D. K. (2022). Conceptualizing market formation for transformative policy. Environmental Innovation and Societal Transitions42, 152-169.‏
Chen, J., & Guo, G. (2023). Diversification or specialization: Measuring the impact of high-speed rail connection on technological diversity in China. Journal of Innovation & Knowledge8(1), 100306.‏
Cheng, Y., Du, K., & Yao, X. (2023). Stringent environmental regulation and inconsistent green innovation behavior: Evidence from air pollution prevention and control action plan in China. Energy Economics120, 106571.
D'Attoma, I., & Ieva, M. (2022). The role of marketing strategies in achieving the environmental benefits of innovation. Journal of Cleaner Production342, 130957.‏
Doloreux, D., Shearmur, R., Suire, R., & Berthinier‐Poncet, A. (2023). Which types of firm use collaborative innovative spaces?. Creativity and Innovation Management, 32(1), 141-157.‏
Donbesuur, F., Owusu-Yirenkyi, D., Ampong, G. O. A., & Hultman, M. (2023). Enhancing export intensity of entrepreneurial firms thro
Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S. J., Blome, C., & Papadopoulos, T. (2019). Big data and predictive analytics and manufacturing performance: integrating institutional theory, resource‐based view and big data culture. British Journal of Management30(2), 341-361.‏‏
Fernández-Mesa, A., & Alegre, J. (2015). Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining the interplay of organizational learning and innovation. International Business Review, 24(1), 148–156.
García, F., Avella, L., & Fernández, E. (2012). Learning from exporting: The moderating effect of technological capabilities. International business review21(6), 1099-1111.
Harris, P. A., Taylor, R., Minor, B. L., Elliott, V., Fernandez, M., O'Neal, L., ... & REDCap Consortium. (2019). The REDCap consortium: building an international community of software platform partners. Journal of biomedical informatics95, 103208.‏
Hoai, T. T., Hung, B. Q., & Nguyen, N. P. (2022). The impact of internal control systems on the intensity of innovation and organizational performance of public sector organizations in Vietnam: the moderating role of transformational leadership. Heliyon8(2), e08954.
Kruesi, M. A., & Bazelmans, L. (2023). Resources, capabilities and competencies: a review of empirical hospitality and tourism research founded on the resource-based view of the firm. Journal of Hospitality and Tourism Insights6(2), 549-574.‏‏
Kucharska, W., & Erickson, G. S. (2023). Tacit knowledge acquisition & sharing, and its influence on innovations: A Polish/US cross-country study. International Journal of Information Management71, 102647.‏
Květoň, V., & Shkolnykova, M. (2023). Technological Novelty, Knowledge Bases, and Regional Differentiation: towards a Regional Typology of Radical, Breakthrough, and Discontinuous Innovations. Eurasian Geography and Economics, 1-34.‏
Liu, X., & Buck, T. (2007). Innovation performance and channels for international technology spillovers: Evidence from Chinese high-tech industries. Research policy36(3), 355-366.‏
Li, Z., Chen, Y., Tao, Y., Zhao, X., Wang, D., Wei, T & Xu, X. (2023). Mapping the personal PM2. 5 exposure of China's population using random forest. Science of the Total Environment871, 162090.
Lyytinen, K. (2022). Innovation logics in the digital era: a systemic review of the emerging digital innovation regime. Innovation24(1), 13-34.
Lennerts, S., Schulze, A., & Tomczak, T. (2020). The asymmetric effects of exploitation and exploration on radical and incremental innovation performance: An uneven affair. European Management Journal38(1), 121-134.‏
Máñez‐Castillejo, J. A., Rochina‐Barrachina, M. E., & Sanchis‐Llopis, J. A. (2010). Does firm Size Affect Self‐selection and Learning‐by‐exporting? World Economy, 33(3), 315–346
Mariani, M. M., Machado, I., & Nambisan, S. (2023). Types of innovation and artificial intelligence: A systematic quantitative literature review and research agenda. Journal of Business Research155, 113364.‏
Martín, O. M., Chetty, S., & Bai, W. (2022). Foreign market entry knowledge and international performance: The mediating role of international market selection and network capability. Journal of World Business57(2), 101266.‏
Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica, 71(6), 1695–1725.
Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra‐industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica71(6), 1695-1725.‏
Mendoza, R. U. (2010). Trade-induced learning and industrial catch-up. The Economic Journal, 120(546), F313–F350.
Mishra, M., Paul, J., & Czinkota, M. (2022). Revisiting models of internationalization: Pre‐export phase and lateral rigidity of emerging market Small and Medium Enterprises. Thunderbird International Business Review64(2), 125-138.‏
Mora, J., & Olabisi, M. (2023). Economic development and export diversification: The role of trade costs. International Economics, 173, 102-118.‏
Movahedi, M. & Shahbazi, K. (2020). Firms’ export decisions: self-selection versus trial-and-error. Economics14(1),
Muñoz, C., Galvez, D., Enjolras, M., Camargo, M., & Alfaro, M. (2022). Relationship between innovation and exports in enterprises: A support tool for synergistic improvement plans. Technological Forecasting and Social Change177, 121489.‏
Ortigueira-Sánchez, L. C., Welsh, D. H., & Stein, W. C. (2022). Innovation drivers for export performance. Sustainable Technology and Entrepreneurship1(2), 100013.‏
Ozgen, C. (2021). The economics of diversity: Innovation, productivity and the labour market. Journal of Economic Surveys35(4), 1168-1216.‏
Paiola, M., Agostini, L., Grandinetti, R., & Nosella, A. (2022). The process of business model innovation driven by IoT: Exploring the case of incumbent SMEs. Industrial Marketing Management103, 30-46.‏
Peng, Y., & Tao, C. (2022). Can digital transformation promote enterprise performance?—from the perspective of public policy and innovation. Journal of Innovation & Knowledge7(3), 100198.‏
Rehman, N. U. (2017). Self-selection and learning-by-exporting hypotheses: micro-level evidence. Eurasian Economic Review, 7(1), 133–160
Rehman, N. U. (2017). Self-selection and learning-by-exporting hypotheses: micro-level evidence. Eurasian Economic Review, 7(1), 133–160
Ren, Y., & Gao, J. (2023). Does the development of digital finance promote firm exports? Evidence from Chinese enterprises. Finance Research Letters53, 103514.‏
Rodríguez-Pose, A., & Zhang, M. (2020). The cost of weak institutions for innovation in China. Technological Forecasting and Social Change153, 119937.‏
Rumbelow, J. (2023). Decentralization. In Building With Ethereum: Products, Protocols, and Platforms (pp. 219-239). Berkeley, CA: Apress.‏ ‏
Sadeghi, A., Aliasghar, O., & Bouguerra, A. (2023). Unpacking the relationship between post-entry speed of internationalization and export performance of SMEs: A capability-building perspective. Journal of International Management29(1), 100982.‏ ‏
Segarra-Blasco, A., Teruel, M., & Cattaruzzo, S. (2022). Innovation, productivity and learning induced by export across European manufacturing frms. Economics of Innovation and New Technology,31(5), 387–415.
Sharma, C., & Mishra, R. K. (2011). Does export and productivity growth linkage exist? Evidence from the Indian manufacturing industry. International review of applied economics, 25(6), 633-652.‏
Skare, M., Gavurova, B., & Rigelsky, M. (2023). Innovation activity and the outcomes of B2C, B2B, and B2G E-Commerce in EU countries. Journal of Business Research163, 113874.‏
Srinivasan, M., Hamdani, M., & Ma, S. (2021). Four supply chain management systems: From supply chain strategies to human resource management. Business Horizons, 64(2), 249-260.‏
Takyi-Annan, G. E., & Hong, Z. (2023). Assessing the impact of overcoming BIM implementation barriers on BIM Usage Frequency and circular economy in the Project lifecycle using Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) analysis. Energy and Buildings, 113329.
Trofimenko, N. (2008). Learning by exporting: Does it matter where one learns? Evidence from Colombian manufacturing firms. Economic Development and Cultural Change, 56(4), 871-894.‏
Tse, C. H., Yu, L., & Zhu, J. (2017). A multimediation model of learning by exporting: Analysis of export-induced productivity gains. Journal of Management, 43(7), 2118–2146.
Varadarajan, R. (2020). Customer information resources advantage, marketing strategy and business performance: A market resources based view. Industrial Marketing Management89, 89-97.
Verreynne, M. L., Williams, A. M., Ritchie, B. W., Gronum, S., & Betts, K. S. (2019). Innovation diversity and uncertainty in small and medium sized tourism firms. Tourism Management72, 257-269.‏‏ ‏ ‏
Wen, J., Qualls, W. J., & Zeng, D. (2021). To explore or exploit: The influence of inter-firm R&D network diversity and structural holes on innovation outcomes. Technovation100, 102178.‏
Yu, Y., Yamaguchi, K., & Kittner, N. (2022). How do imports and exports affect green productivity? New evidence from partially linear functional-coefficient models. Journal of Environmental Management308, 114422.‏
Zhang, H. (2022). Does combining different types of innovation always improve SME performance? An analysis of innovation complementarity. Journal of Innovation & Knowledge7(3), 100192.
Zhou, F., & Wen, H. (2022). Trade policy uncertainty, development strategy, and export behavior: Evidence from listed industrial companies in China. Journal of Asian Economics82, 101528.‏
Zou, Z., Teng, X., Liu, X., & Wang, M. (2023). Commercial Credit, Financial Constraints, and Firm’s R&D Investment: Evidence from China. Journal of the Knowledge Economy, 73(2), 1-23.