با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد کارگروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.30473/jier.2023.67232.1376

چکیده

شیوع مصرف دخانیات در سطح خرد باعث تغییر ترکیب و سهم گروه‌های کالایی در سبد مصرفی خانوار شده و به تبع آن میزان تقاضا برای اقلام ضروری و ارزشمند کاهش می‌یابد. با عنایت به نرخ پایین مالیات بر دخانیات و بی‌تأثیر بودن آن در میزان مصرف طی سال‌های گذشته، طبق لایحه مصوب بودجه، از ابتدای سال 1402برخلاف سنوات قبل، مالیات برای هر نخ سیگار در نظر گرفته می‌شود. از این‌رو در مطالعه حاضر با به‌کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش‌های قیمتی و درآمدی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست مذکور بر رفاه خانوار مناطق شهری ایران بر اساس اطلاعات سال 1399-1398 همراه با شبیه‌سازی این اطلاعات در سال1401و لحاظ برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی در ابعاد فردی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد، سیگار داخلی و خارجی از نظر قیمتی، اقلامی کم‌کشش هستند و استفاده از سیاست‌های قیمتی(مانند مالیات) به لحاظ کاهش مصرف، اثر زیادی ندارند؛ از جانب دیگر، کشش درآمدی کمتر از یک، آن‌ها را را جزء کالاهای ضروری خانوار قرار داده و اجرای سیاست مذکور با افزایش هزینه مربوط به دخانیات، سبب کاهش رفاه خانوار به میزان 1،448،939 ریال می‌شود. همچنین متغیرهایی مانند حضور نوجوان در خانواده، تعداد بزرگسالان، جنسیت، تأهل، بیوه و مطلقه بودن سرپرست خانوار) تأثیر معنادار و مثبت بر تقاضای سیگار داخلی و خارجی و متغیرهای حضور کودک در خانواده، شاغل و درآمد ن سرپرست خانوار و سال‌های تحصیل سرپرست خانوار و همسر وی تأثیر منفی بر تقاضای مصرف سیگار داخلی و خارجی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابوالقاسم‌‌گرجی، حسن. محمدی، تیمور. حسینی، لیلا. قناتی، الناز. و آزادبخت، مهدی. (1388). ارتباط قیمت سیگار با میزان مصرف آن طی سال‌‌های 1385-1363. مدیریت سلامت. 12(38)، 31-36.
حسنی، محسن. سحابی، بهرام. فرجی‌‌دیزجی، سجاد. عبدلی، قهرمان. (1396). بررسی اثر سیاست‌‌های قیمتی (مالیاتی) بر مصرف دخانیات. پژوهشنامه مالیات. 84(36). 135-148.
سحابی، بهرام. حسنی، محسن. فرجی دیزجی، سجاد. (1397). عبدلی، قهرمان. بررسی اثر سیاستهای قیمتی (مالیاتی) بر مصرف دخانیات. پژوهشنامه مالیات. ۲۵ (۳۶) :135-148.
عبدی، محمدرضا. رحمانی، تیمور. فلاحی، سامان. (1391). مالیات بر ارزش افزوده و ثبات مالی. نشریه پژوهشنامه مالیات. پیاپی 62، تابستان 1391  شماره14. 30-9.
محمد‌‌نژاد، نیما. معصومی، محمدرضا. جوان نوقابی، جواد. (1397). تحلیل عوامل مؤثر بر مصرف دخانیات در ایران. بررسی بودجه خانوار. مجله علوم‌‌پزشکی صدرا. 6(3). 215-226.   
محمدی، تیمور. حسینی، لیلا. (1389). تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سیگار در ایران در دوره 1363-1387.پژوهش‌های اقتصادی ایران. 15(44). 173-198.
 
موسوی‌‌جهرمی، یگانه. رضایی، محمدقاسم. سبزرو، محبوبه. (1392). نگرشی به کارایی درآمد مالیاتی مبتنی بر مصرف در بستر نوسانات اقتصادی: تحلیل بین کشوری. پژوهشنامه مالیات.۲۱ (۲۰) :۵۱-۷۲.
موسوی‌‌جهرمی, یگانه. (1378). بررسی اقتصادی مالیات بر مصرف در ایران.  آینده‌‌پژوهی مدیریت11، شماره 1 (پیاپی 40 ). 97-112.
هوشمند، زهره. خدادادکاشی، فرهاد. خوشنویس، مریم. (1396). بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری استان تهران. سیاست گذاری اقتصادی، شماره 18. 203-183.
 
References
Agaku, I. T., Odani, S., Okuyemi, K. S., & Armour, B. (2020). Disparities in current cigarette smoking among US adults, 2002–2016. Tobacco control, 29(3), 269-276.
Alam, A. Y., Iqbal, A., Mohamud, K. B., Laporte, R. E., Ahmed, A., & Nishtar, S. (2008). Investigating socio-economic-demographic determinants of tobacco use in Rawalpindi, Pakistan. BMC Public Health, 8(50), 1-9.
Amos, A., Greaves, L., Nichter, M., & Bloch, M. (2012). Women and tobacco: a call for including gender in tobacco control research, policy and practice. Tobacco control, 21(2), 236-243.
Aristei D, Pieroni L (2008). A double-hurdle approach to modeling tobacco consumption in Italy. Appl Econ, 40, 2463-76.
Awawda, S., Chalak, A., Khader, Y., Mostafa, A., Abla, R., Nakkash, R., ... & Abu-Rmeileh, N. M. (2022). Gender differences in the price elasticity of demand for waterpipe and cigarette smoking in Lebanon, Jordan and Palestine: a volumetric choice experiment. BMJ open, 12(7), e058495.
Been, J. V., Nurmatov, U. B., Cox, B., Nawrot, T. S., van Schayck, C. P., & Sheikh, A. (2014). Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 383(9928), 1549-1560.
Bilgic A, Florkowski WJ, Akbay C (2010). Demand for cigarettes in Turkey: An application of count data models. Empirical Econ, 39, 733-65.
Broms, U., Silventoinen, K., Lahelma, E., Koskenvuo, M., & Kaprio, J. (2004). Smoking cessation by socioeconomic status and marital status: the contribution of smoking behavior and family background. Nicotine & Tobacco Research, 6(3), 447-455.
Britton, J. (2017). Death, disease, and tobacco. The Lancet, 389(10082), 1861-1862.
Carnazza, G., Liberati, P., & Resce, G. (2022). Income-related inequality in smoking habits: A comparative assessment in the European Union. Health Policy.
Chaloupka, F. J., Yurekli, A., & Fong, G. T. (2012). Tobacco taxes as a tobacco control strategy. Tobacco control, 21(2), 172-180.
 
 
 
Chaloupka, F. J., Powell, L. M., & Warner, K. E. (2019). The use of excise taxes to reduce tobacco, alcohol, and sugary beverage consumption. Annual review of public health, 40, 187-201.
Cheah, Y. K., & Naidu, B. M. (2012). Exploring factors influencing smoking behaviour in Malaysia. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 13(4), 1125-1130.
Chen, C. M., Chang, K. L., Lin, L., & Lee, J. L. (2014). Brand switching or reduced consumption? A study of how cigarette taxes affect tobacco consumption. The European Journal of Health Economics, 15, 991-998.
Cho, H. J., Khang, Y. H., Jun, H. J., & Kawachi, I. (2008). Marital status and smoking in Korea: the influence of gender and age. Social science & medicine, 66(3), 609-619.
Cox, L. S., Feng, S., Canar, J., Ford, M. M., & Tercyak, K. P. (2005). Social and behavioral correlates of cigarette smoking among mid-Atlantic Latino primary care patients. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 14(8), 1976-1980.
Cornelius, M. E., Wang, T. W., Jamal, A., Loretan, C. G., & Neff, L. J. (2020). Tobacco product use among adults—United States, 2019. Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(46), 1736.
Deaton, A. and Muellbauer. (1980) , “An Almost Ideal Demand System” , American
Economic Review, Vol. 70 , Issue 3 , June , pp. 312-326.
De Beyer, J., & Brigden, L. W. (Eds.). (2003). Tobacco control policy: strategies, successes, and setbacks. World Bank Publications.
Denney, J. T., Sharp, G., & Kimbro, R. T. (2022). Community social environments and cigarette smoking. SSM-Population Health, 19, 101167.
Eng, P. M., Kawachi, I., Fitzmaurice, G., & Rimm, E. (2005). Effects of marital transitions on changes in dietary and other health behaviours in US male health professionals. Journal of epidemiology and community health, 59(1), 56.
Fletcher, J. M., Deb, P., & Sindelar, J. L. (2009). Tobacco use, taxation and self control in adolescence (No. w15130). National Bureau of Economic Research.
Freedman, K. S., Nelson, N. M., & Feldman, L. L. (2012). Smoking initiation among young adults in the United States and Canada, 1998-2010: a systematic review. Preventing chronic disease, 9.
Friedman, J., & Levinsohn, J. (2002). The Distributional Impacts of Indonesia's Financial Crisis on Household Welfare: A" Rapid Response" Methodology. World Bank Economic Review, 16(3), 397-424.
Frost, A. E., Zhao, C., Farber, H. W., Benza, R., Yen, J., Selej, M., & Elliott, C. G. (2022). Smoking history and pulmonary arterial hypertension: Demographics, onset, and outcomes. The Journal of Heart and Lung Transplantation.
Fukuda, Y., Nakamura, K., & Takano, T. (2005). Accumulation of health risk behaviours is associated with lower socioeconomic status and women's urban residence: a multilevel analysis in Japan. BMC public health, 5(1), 1-10.
Gage, S. H., Bowden, J., Davey Smith, G., & Munafo, M. R. (2018). Investigating causality in associations between education and smoking: a two-sample Mendelian randomization study. International journal of epidemiology, 47(4), 1131-1140.
Garner, C. A. (2005). Consumption taxes: Macroeconomic effects and policy issues. Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas City, 90(2), 5.
Glantz, S. A., & Johnson, K. C. (2014). The surgeon general report on smoking and health 50 years later: breast cancer and the cost of increasing caution. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 23(1), 37-46.
Gligorić, D., Kulovac, D. P., Mićić, L., & Pepić, A. (2022). Price and income elasticity of cigarette demand in Bosnia and Herzegovina by different socioeconomic groups. Tobacco Control, 31(Suppl 2), s101-s109.
Grossman M (1972). On the concept of health capital and the demand for health. J Polit Economy, 80, 223-55
Graham, H. (1994). Gender and class as dimensions of smoking behaviour in Britain: insights from a survey of mothers. Social science & medicine, 38(5), 691-698.
Hanewinkel, R., & Isensee, B. (2007). Five in a row—reactions of smokers to tobacco tax increases: population-based cross-sectional studies in Germany 2001–2006. Tobacco Control, 16(1), 34-37.
Haneef, K., Iftikhar, S. F., & Fatima, A. (2022). Crowding Out Effect of Tobacco Usage on Household Education and Health Expenditures-An Econometric Analysis. Journal of Applied Economics and Business Studies, 6(1), 85-108.
Hersch J (2000). Gender, income levels, and the demand for cigarettes. J Risk Uncertainty, 21, 263-82.
Hori, M., Tanaka, H., Wakai, K., Sasazuki, S., & Katanoda, K. (2016). Secondhand smoke exposure and risk of lung cancer in Japan: a systematic review and meta-analysis of epidemiologic studies. Japanese journal of clinical oncology, 46(10), 942-951.
Hopkins, D. P., Briss, P. A., Ricard, C. J., Husten, C. G., Carande-Kulis, V. G., Fielding, J. E., ... & Task Force on Community Preventive Services. (2001). Reviews of evidence regarding interventions to reduce tobacco use and exposure to environmental tobacco smoke. American journal of preventive medicine, 20(2), 16-66.
Hyland, A., Laux, F. L., Higbee, C., Hastings, G., Ross, H., Chaloupka, F. J., ... & Cummings, K. M. (2006). Cigarette purchase patterns in four countries and the relationship with cessation: findings from the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. Tobacco control, 15(suppl 3), iii59-iii64.
Jamal, A., Phillips, E., Gentzke, A. S., Homa, D. M., Babb, S. D., King, B. A., & Neff, L. J. (2018). Current cigarette smoking among adults—United States, 2016. Morbidity and Mortality Weekly Report, 67(2), 53.
Jarallah, J. S., Al-Rubeaan, K. A., Al-Nuaim, A. R. A., Al-Ruhaily, A. A., & Kalantan, K. A. (1999). Prevalence and determinants of smoking in three regions of Saudi Arabia. Tobacco control, 8(1), 53-56.
Jha, P., & Chaloupka, F. J. (2000). The economics of global tobacco control. Bmj, 321(7257), 358-361.
Kalousova, L., Levy, D., Titus, A. R., Meza, R., Thrasher, J. F., Elliott, M. R., & Fleischer, N. L. (2020). Cigarette taxes, prices, and disparities in current smoking in the United States. SSM-population health, 12, 100686.
Khang, Y. H., & Cho, H. J. (2006). Socioeconomic inequality in cigarette smoking: trends by gender, age, and socioeconomic position in South Korea, 1989–2003. Preventive medicine, 42(6), 415-422.
King, G., Grizeau, D., Bendel, R., Dressen, C., & Delaronde, S. R. (1998). Smoking behavior among French and American women. Preventive medicine, 27(4), 520-529.
Leas, E. C., Trinidad, D. R., Pierce, J. P., & Benmarhnia, T. (2020). The effect of college attendance on young adult cigarette, e-cigarette, cigarillo, hookah and smokeless tobacco use and its potential for addressing tobacco-related health disparities. Preventive medicine, 132, 105954.
Lee, S., Cho, E., Grodstein, F., Kawachi, I., Hu, F. B., & Colditz, G. A. (2005). Effects of marital transitions on changes in dietary and other health behaviours in US women. International Journal of Epidemiology, 34(1), 69-78.
Lee, J. M. (2008). Effect of a large increase in cigarette tax on cigarette consumption: an empirical analysis of cross-sectional survey data. Public health, 122(10), 1061-1067.
Lewbel, A., 1989. Identification and estimation of equivalence scales under weak separability. Rev. Econ. Stud. 56, 311–316.
Lewbel, A., Pendakur, K., 2009. Tricks with Hicks: the EASI demand system. Am. Econ. Rev. 99, 827–863.
Lin SJ (2010). Estimating the determinants of smoking behavior in Taiwan. Subst Use Misuse, 45, 482-95.
Ma C, Yang H, Zhao M, Magnussen CG, Xi B. Prevalence of waterpipe smoking and its associated factors among adolescents aged 12-16 years in 73 countries/territories. Front Public Health. 2022 Nov 17;10:1052519.
Maclean, J. C., Webber, D. A., & Marti, J. (2014). An application of unconditional quantile regression to cigarette taxes. Journal of Policy Analysis and management, 33(1), 188-210.
Mackay, J., Eriksen, M., & Eriksen, M. P. (2002). The tobacco atlas. World Health Organization.
Marcon, A., Pesce, G., Calciano, L., Bellisario, V., Dharmage, S. C., Garcia-Aymerich, J.& Ageing Lungs In European Cohorts study. (2018). Trends in smoking initiation in Europe over 40 years: a retrospective cohort study. PloS one, 13(8), e0201881.
Mugoša, A., Čizmović, M., & Vulović, V. (2022). Impact of Tobacco Spending on Intra-household Resource Allocation in Montenegro.
Nguyen-Grozavu, F. T., Pierce, J. P., Sakuma, K. L. K., Leas, E. C., McMenamin, S. B., Kealey, S., ... & Trinidad, D. R. (2020). Widening disparities in cigarette smoking by race/ethnicity across education level in the United States. Preventive medicine, 139, 106220.
Paraje, G., & Araya, D. (2018). Relationship between smoking and health and education spending in Chile. Tobacco Control, 27(5), 560-567.
Phillips A. Bellagio statement on tobacco and sustainable development. CMAJ. 1995;153(8):1109–10.
Rani, M., Bonu, S., Jha, P., Nguyen, S. N., & Jamjoum, L. (2003). Tobacco use in India: prevalence and predictors of smoking and chewing in a national cross sectional household survey. Tobacco control, 12(4), e4-e4.
Reaños, M. A. T., & Wölfing, N. M. (2018). Household energy prices and inequality: Evidence from German microdata based on the EASI demand system. Energy Economics, 70, 84-97.
Reaños, M. A. T., & Lynch, M. Á. (2022). Are fuel poverty metrics fit for purpose? An assessment using behavioural microsimulation. Sustainable Cities and Society, 81, 103817.
Reddy, K. S., Yadav, A., Arora, M., & Nazar, G. P. (2012). Integrating tobacco control into health and development agendas. Tobacco control, 21(2), 281-286.
Reitsma, M. B., Flor, L. S., Mullany, E. C., Gupta, V., Hay, S. I., & Gakidou, E. (2021). Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and initiation among young people in 204 countries and territories, 1990–2019. The Lancet Public Health, 6(7), e472-e481.
Ross, H., Blecher, E., Yan, L., & Hyland, A. (2011). Do cigarette prices motivate smokers to quit? New evidence from the ITC survey. Addiction, 106(3), 609-619.
Sansone, N., Fong, G. T., Lee, W. B., Laux, F. L., Sirirassamee, B., Seo, H. G., ... & Jiang, Y. (2013). Comparing the experience of regret and its predictors among smokers in four Asian countries: findings from the ITC surveys in Thailand, South Korea, Malaysia, and China. nicotine & tobacco research, 15(10), 1663-1672.
Scollo, M., Younie, S., Wakefield, M., Freeman, J., & Icasiano, F. (2003). Impact of tobacco tax reforms on tobacco prices and tobacco use in Australia. Tobacco Control, 12(suppl 2), ii59-ii66.
Shipton, D., Tappin, D. M., Vadiveloo, T., Crossley, J. A., Aitken, D. A., & Chalmers, J. (2009). Reliability of self reported smoking status by pregnant women for estimating smoking prevalence: a retrospective, cross sectional study. Bmj, 339.
Sinha, D. N., Reddy, K. S., Rahman, K., Warren, C. W., Jones, N. R., & Asma, S. (2006). Linking Global Youth Tobacco Survey (GYTS) data to the WHO framework convention on tobacco control: the case for India. Indian journal of public health, 50(2), 76.
Tauras, J. A. (2004). Public policy and smoking cessation among young adults in the United States. Health Policy, 68(3), 321-332.
Thakur, J. S., Garg, R., Narain, J. P., & Menabde, N. (2011). Tobacco use: a major risk factor for non communicable diseases in South-East Asia region. Indian journal of public health, 55(3), 155.
Tsai, C. H., Huang, J. H., Hwang, B. F., & Lee, Y. L. (2010). Household environmental tobacco smoke and risks of asthma, wheeze and bronchitic symptoms among children in Taiwan. Respiratory research, 11(1), 1-10.
Van Loon, A. J. M., Tijhuis, M., Surtees, P. G., & Ormel, J. (2005). Determinants of smoking status: cross-sectional data on smoking initiation and cessation. The European Journal of Public Health, 15(3), 256-261.
Veeranki, S. P., Mamudu, H. M., John, R. M., & Ouma, A. E. (2015). Prevalence and correlates of tobacco use among school-going adolescents in Madagascar. Journal of epidemiology and global health, 5(3), 239-247.
Viet Nguyen, C., Le, T. T., & Nguyen, N. H. (2021). The impact of cigarette prices on smoking participation and tobacco expenditure in Vietnam. Plos one, 16(12), e0260415.
Wang, H., Sindelar, J. L., & Busch, S. H. (2006). The impact of tobacco expenditure on household consumption patterns in rural China. Social science & medicine, 62(6), 1414-1426.
White, V. M., Gilpin, E. A., White, M. M., & Pierce, J. P. (2005). How do smokers control their cigarette expenditures?. Nicotine & tobacco research, 7(4), 625-635.
World Health Organization. (2013). WHO report on the global tobacco epidemic, 2013: enforcing bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship. World Health Organization.
Yang, G., Fan, L., Tan, J., Qi, G., Zhang, Y., Samet, J. M., ... & Xu, J. (1999). Smoking in China: findings of the 1996 national prevalence survey. Jama, 282(13), 1247-1253.
Yang H, Ma C, Zhao M, Magnussen CG, Xi B. Prevalence and trend of smokeless tobacco use and its associated factors among adolescents aged 12-16 years in 138 countries/territories, 1999-2019. BMC Med. 2022 Nov 25;20(1):460.
Yeh, C. Y., Schafferer, C., Lee, J. M., & Hsieh, C. J. (2016). Smoking-Related changes or brand switching? smokers' anticipated responses to a large increase in Taiwan's tobacco health and welfare surcharge. Public health, 136, 41-47.
Yen ST (2005). Zero observations and gender differences in cigarette consumption. Appl Econ, 37, 1839-46.
Yu, Z., Nissinen, A., Vartiainen, E., Song, G., Guo, Z., Zheng, G., ... & Tian, H. (2000). Associations between socioeconomic status and cardiovascular risk factors in an urban population in China. Bulletin of the World Health Organization, 78, 1296-1305.