با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اندازه‌گیری مارک‌آپ و قدرت بازاری در بخش صنعت ایران: رویکرد مرز تصادفی

سیده وجیهه میکائیلی؛ سمانه نورانی آزاد؛ محمد حسین کریم

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1399، ، صفحه 27-46

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.7418

چکیده
  هدف محوری پژوهش حاضر اندازه‌گیری مارک‌آپ و قدرت بازاری بر اساس رویکرد مرز تصادفی و شاخص‌های ساختاری در بخش صنعت ایران است. بدین منظور از داده‌های 130 صنعت فعال کد چهار رقمی ISIC مرکز آمار ایران طی سال‌های 1394- 1375 استفاده شده است. نتایج تحقیق با بهره‌گیری از معیارهای ساختاری بیانگر شرایط غیر‌رقابتی در بازار صنعتی ایران است و اکثر صنایع ...  بیشتر

اندازه‌گیری هزینه های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن

سیده وجیهه میکائیلی؛ محسن مهرآرا

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1398، ، صفحه 7-21

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7018

چکیده
  هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی هزینه‌های اجتماعی انحصار و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. جهت اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی از سه روش هاربرگر، پوزنر و کالینگ مولر استفاده می‌شود و بدین‌منظور، از داده‌های 130 صنعت کد چهاررقمی ISIC در طی سال‌های 1383 تا 1396 استفاده شد. از طرفی برای تجزیه و تحلیل الگو از روش‌های اقتصاد سنجی پانل دیتا و گشتاورتعمیم‌یافته ...  بیشتر