فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران (INDECO) - اخبار و اعلانات