فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران (INDECO) - اصول اخلاقی انتشار مقاله