فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران (INDECO) - بانک ها و نمایه نامه ها