پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران (INDECO) - واژه نامه اختصاصی