پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران (INDECO) - نمایه نویسندگان